Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PES.MSI.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogia ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe 30=1.2 ECTS:

Wykład (lub wykład online): 15 godzin

Ćwiczenia (lub ćwiczenia online): 15 godzin

Godziny niekontaktowe 70=2,8 ECTS:

przygotowanie się do zajęć 15 godzin, przygotowanie prac pisemnych 15 godzin, czytanie literatury 15 godzin, przygotowanie się do zaliczeń pisemnych 25 godzin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test pisemny

Prace pisemne

Pełny opis:

Zdobycie podstawowej wiedzy pedagogicznej pozwalającej na na zrozumienie procesów wychowania, kształcenia, socjalizacji, nauczania i uczenia się, edukacji oraz rozwoju. Poznanie najważniejszych nurtów i systemów pedagogiki tradycyjnej i współczesnej, rozumienie ich założeń oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań. Uwzględnienie zmian dokonujących się wewnątrz nauk pedagogicznych oraz przydatności wiedzy ogólnopedagogicznej w praktyce związanej z pracą pedagoga specjalnego

Literatura:

1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,t.1-7 (2009). Wyd Akad. Żak, Warszawa.

2. Krasnodębski, M. (2009). Trzy pedagogiki: Stanisław Gałkowski – Mieczysław Gogacz – Marian Nowak. Krytyczna próba porównania stanowisk, Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna, 1/2009, s. 23-50

3. Kunowski, S. (2007). Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa.

4. Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.) (2019). Pedagogika: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa. (e-buk dostepny w zasobach BG UMCS)

5. Łobocki M.( 2013). Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

6. Łobocki M.( 2013). W trosce o wychowanie w szkole, Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

7. Okoń W. (2017), Nowy Słownik Pedagogiczny, Wyd Akad. Żak, Warszawa.

8. Piotrowski P., Górniewicz J. (2015). Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe, Olsztyn, WNS UWM.

9. Śliwerski B. (2009). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków, Wyd. Impuls.

10. Śliwerski, B., (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków.

11. Zarzecki L.(2012). Teoretyczne podstawy wychowania

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1.Student zna podstawową terminologię pedagogiczną, rozumie związki między pojęciami oraz ich zastosowanie i znaczenie w teorii i praktyce ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów pedagogiki specjalnej.K_W02; B2W1; B2W2

W2.Potrafi wykazać naukowość pedagogiki.Wskazuje podstawy teoretyczne i metodologiczne pedagogiki, przedmiot jej badań i sposoby poznania naukowego K_W02; K_W01; B2W1

W3.Zna główne nurty i kierunki w pedagogice, ich historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz współczesne paradygmaty K_W01; K_W02; B2W2; B2W3

W4.Wskazuje implikacje założeń współczesnych kierunków pedagogicznych dla pracy wychowawczej i refleksji pedagogicznej ze wskazaniem na problemy oligofrenopedagogiki K_W02; B2W4; B2W7

Umiejętności:

U1.Potrafi konstruować pisemną wypowiedź (esej) dotyczącą współczesnych problemów pedagogicznych K_U01; B2U1; B2U2; B2U3

U2. Prezentuje własne poglądy w kontekście głównych kierunków teoretycznych i ich przedstawicieli K_U01; B2U1; B2U2; B2U3

Kompetencje społeczne:

K1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę rozwoju zawodowego i osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki rozwoju i dokształcania się K_K03; B2K3; B2K4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Buczak
Prowadzący grup: Agnieszka Buczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Buczak
Prowadzący grup: Agnieszka Buczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0