Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PES.MSII.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wykład w formie zdalnej - Wirtualny Kampus.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15h, 0,5 ECTS

Konsultacje i egzamin 3h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 19h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 0,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Studiowanie literatury 7h

Przygotowanie się do zajęć 5h

Przygotowanie się do egzaminu 13h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 25h


Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS 2
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie pisemne w formie testu sprawdzającego;

dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Treścią przedmiotu są główne pojęcia logiki. Problemy logiczne są porządkowane pod kątem jasnego i krytycznego wyrażania myśli. Problematykę logiczną obejmą przede wszystkim zagadnienia semiotyczne (nazwy, definicje, podział logiczny) oraz analiza tropów erystycznych.

Literatura:

1. W. Gromski, P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Paździora, M. Pichlak, Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej, OD. Nowa, brak roku wydania

2. Z. Ziembiński,Logika praktyczna, kolejne wydania;

3. W. Marciszewski (red.),Mała encyklopedia logiki, Ossolineum 1988;

4. M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak 2005.

5. O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Oficyna Wolters Kluwer 2007.

T. Kwiatkowski, Logika Ogólna, kolejne wydania.

Efekty uczenia się:

Kompetencje:

W1. w pogłębionym stopniu student zna terminologię używaną w logice, a także źródła i miejsce logiki i w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauk. K_W01; P7U_W

P7S_WG

W2. W pogłębionym stopniu zna współczesne kierunki rozwoju logiki, jej nurty i systemy. K_W02; P7U_W; P7S_WG; P7S_WK;

W3. W rozszerzonym zakresie zna procesy komunikowania interpersonalnego i ich prawidłowości i zakłócenia wynikające z używania języka naturalnego. K_W06; P7U_W; P7S_WG

Umiejętności:

U1. Student potrafi racjonalnie wykorzystywać różne źródła (w języku rodzimym i obcym) w celu doskonalenia praktyki edukacyjnej, projektowania ścieżki własnego rozwoju, a także samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie i ukierunkowywania innych w tym zakresie. K_U02; P7U_U; P7S_UW; P7S_UU

U.2 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień logicznych i erystycznych oraz prowadzić debatę. K_U15; P7U_U; P7S_UK

Kompetencje:

K1. dokonywania krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz podejmowania działań autoedukacyjnych. P7U_K; P7S_KK;P7S_KR

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)