Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konteksty i perspektywy e-humanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-KPeH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konteksty i perspektywy e-humanistyki
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15 godzin zajęć, 5 godz. konsultacje, 10 godz. wykonanie pracy zaliczeniowej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie aktualnego stanu badań humanistyki cyfrowej oraz istniejących możliwości badawczych (zasoby, narzędzia, problemy).

Literatura:

1. Radomski A., Humanistyka cyfrowa w praktyce – analiza i wizualizacja obrazów, Roczniki Kulturoznawcze, 2015, nr 6(4).

2. Solska E., Nowa Respublica Litteraria? Humanistyka cyfrowa jako metaorientacja współczesnych badań humanistycznych, Roczniki Kulturoznawcze, 2016, nr 7(1).

3. Osiński Z., Information infrastructure of contemporary humanities and the digital humanities development as a cause of creating new information barriers. A Polish case, "Digital Scholarship in the Humanities", 2018, vol. 34(2).

4. Ucińska J., Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia, Zagadnioenia Informacji Naukowej, 2017, nr 55(1).

5. Debates in the Digital Humanities, (ed.) Matthew K. Gold, University of Minnesota Press. 2012.

6. Defining Digital Humanities, (eds.) Melissa Terras, Julianne Nyhan, Edward Vanhoutte, Routledge, London 2016.

Efekty uczenia się:

Zna światowy dorobek w w zakresie humanistyki cyfrowej oraz kierunki jej rozwoju w sposób umożliwiający twórcze i nowatorskie ich rozwinięcie oraz weryfikację w ramach podjętego projektu badawczego.

Potrafi korzystając z zaawansowanej wiedzy dobierać i rozwijać metody badań oraz narzędzia badawcze pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie humanistyki cyfrowej.

Jest gotów do krytycznego określenia miejsca własnych koncepcji badawczych w dorobku właściwej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wkładu w jej rozwój.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)