Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-SDF-19/20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie Filozofia
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studia licencjackie lub magisterskie w dyscyplinie filozofia, albo też podstawowa wiedza z dyscypliny filozofia


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Doktorant w trakcie semestralnej pracy przedstawia tezy i opracowania pisemne z własnych badań w postaci fragmentów rozprawy doktorskiej lub/i artykułów przygotowanych do publikacji

Pełny opis:

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia z dziedziny klasycznej epistemologii, takie jak geneza, struktura i funkcje wiedzy, procesy i czynności poznawcze człowieka w ich uwarunkowaniu mechanizmami i zjawiskami społecznymi, a także zagadnienia prawdziwości, wiarygodności i zafałszowań wiedzy ludzkiej, w tym wiedzy eksperckiej i stereotypów. Seminarium obejmuje także problematykę kognitywistycznych koncepcji umysłu i działania, w szczególności wielomodalnych metafor językowych, wizualnych (obrazowych, graficznych) i gestykularnych analizowanych w ich funkcjach poznawczych, ekspresyjnych i komunikacyjnych.

Literatura:

J. Woleński, Epistemologia, Warszawa 2005.

St. Judycki, Epistemologia, 2 t, Poznań 2020.

M. Hetmański (red.) Epistemolgia współcześnie, Kraków 2008.

A. Goldman, Epistemology and Cognition, Cambridge 1986.

M. Kofta (red.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa 2004.

G. Lakeoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 2000.

Ch. Forceville, E. Urios-Aparisi (eds,) Multimodal Metaphor, De Gruyter 2020.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant:

- ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie prowadzonych przez siebie badań;

- zna podstawowe i szczegółowe koncepcje wchodzące w zakres rozważanej problematyki;

- dobiera i opracowuje podstawową literaturę przedmiotu swoich badań;

- ma umiejętność formułowania problemu badawczego, hipotez badawczych oraz dobierania do nich stosownej metodologii badań;

- umie prezentować wyniki swoich badań w postaci referatów seminaryjnych, konferencyjnych;

- potrafi samodzielnie opracowane i referowane tematy swoich badań ujmować w tekstach składających się na rozdziały i całość rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)