Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie Nauki o Kulturze i Religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-SDNKR-19/20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie Nauki o Kulturze i Religii
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pozytywna ocena indywidualnego projektu badawczego na poprzednim etapie kształcenia.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 180 h

Przygotowanie się do seminariów - 50 h

Przygotowanie i prezentacja referatów - 100 h

Przygotowanie i redakcja artykułów naukowych - 100 h

Indywidualne konsultacje - 40 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K01, K02, K03 – ocena struktury, treści, układu treści i bibliografii rozprawy doktorskiej; ocena wystąpień doktoranta na konferencjach i seminariach, jak też ocena artykułów naukowych autorstwa doktoranta


U01, U02, U03, U04 – ocena struktury, treści, układu treści i bibliografii rozprawy doktorskiej; ocena wystąpień doktoranta na konferencjach i seminariach, jak też ocena artykułów naukowych autorstwa doktoranta


K01, K02, K03 – ocena struktury, treści, układu treści i bibliografii rozprawy doktorskiej; ocena wystąpień doktoranta na konferencjach i seminariach, jak też ocena artykułów naukowych autorstwa doktoranta

Pełny opis:

W ramach seminarium doktorant współpracuje z promotorem w celu przedyskutowania struktury, treści, układu treści, metod i technik badań oraz bibliografii rozprawy doktorskiej; wystąpień na konferencjach i seminariach, jak też przygotowania artykułów naukowych i koncepcji projektów badawczych.

Literatura:

Zależny od tematyki indywidualnego projektu badawczego oraz od etapu badań i redakcji rozprawy, referatów, artykułów i projektów badawczych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W01 – absolwent zna i rozumie światowy dorobek w ramach wybranej dyscypliny nauki w zakresie własnego projektu badawczego oraz kierunki jej rozwoju w sposób umożliwiający twórcze i nowatorskie ich rozwinięcie oraz weryfikację w ramach podjętego projektu badawczego – K_W01

W02 – absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metodologię badań właściwą dla swojej dyscypliny nauki w stopniu pozwalającym na dobór teorii i narzędzi badawczych, właściwe ich zastosowanie oraz ewentualną modyfikację w ramach własnego projektu badawczego – K_W02

W03 – absolwent zna i rozumie możliwości związane z poszerzeniem własnej perspektywy badawczej poprzez powiązanie swojego projektu badawczego z głównymi tendencjami naukowymi oraz metodologicznymi – K_W03; K_W04

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 – absolwent potrafi rozpoznawać skomplikowane i zaawansowane problemy badawcze i formułować związane z nimi hipotezy, tezy i cele, pozwalające na nowatorskie i interdyscyplinarne rozwijanie dyscypliny nauki właściwej dla prowadzonej przez siebie działalności naukowej – K_U01

U02 – absolwent potrafi korzystać z zaawansowanej wiedzy w celu dobierania i rozwijania metodologii badań oraz narzędzi badawczych, pozwalających na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie prowadzonych badań – K_U02

U03 – absolwent potrafi ocenić znaczenie swoich badań dla potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wykorzystać ich rezultat dla rozwiązania konkretnych problemów w sferze pozanaukowej – K_U03

U04 – absolwent potrafi poddać na poziomie zaawansowanym krytycznej analizie i ocenie szkoły i teorie badawcze oraz rezultaty badań naukowych, aktywnie uczestnicząc w polskim i międzynarodowym dyskursie naukowym lub artystycznym oraz w rozpoznawać problemu istotne dla życia naukowego i inicjować debatę w tym zakresie i w takiej publicznej debacie uczestniczyć – K_U04, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 – absolwent jest gotów do krytycznego podejścia do dorobku nauk humanistycznych oraz określenia miejsca własnych koncepcji badawczych w dorobku właściwej dyscypliny naukowej oraz wkładu w jej rozwój – K_K01, K_K02

K02 – absolwent jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności dla pobudzania i rozwijania różnych form aktywności publicznej, jak też do rozstrzygania problemów teoretycznych i praktycznych pojawiających się w sferze naukowej i poza nią, wyrastających ze świadomości istotnego znaczenia szeroko pojętej humanistyki dla rozwoju życia naukowego, społecznego, artystycznego, kulturalnego – K_K02, K_K03

K03 – absolwent jest gotów do samodzielnego określania celów oraz sposobów ich realizowania w ramach podejmowanych zadań badawczych i społecznych, w ramach działań w społeczności naukowej – K_K04, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0