Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy współczesnej humanistyki/sztuki III rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-WPWH-III
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy współczesnej humanistyki/sztuki III rok
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień dotyczących teorii i metodologii nauk humanistycznych, w szczególności w kontekście własnej pracy badawczej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 8,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej (W01, W02, W03, W03, W04, )

Udział w dyskusjach dydaktycznych w trakcie zajęć (W01, W02, W03, W04, U01, U02, U04, K01, K02, K05)

Pełny opis:

W ramach wykładów Studenci i Studentki będą poznawać wybrane ujęcia teoretyczne, podejścia metodologiczne i narzędzia badawcze stosowane we współczesnych badaniach humanistycznych.

W ramach każdego z wykładów zaprezentowany i omówiony zostanie wybrany projekt badawczy realizowany w ciągu ostatnich lat przez różnych badaczy w obrębie różnych dyscyplin humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących metodologii i źródeł badawczych. Prezentacja projektu połączona będzie z dyskusją dydaktyczną, w ramach której każdy z uczestników zajęć będzie miał możliwość odniesienia doświadczeń związanych z realizacją własnego projektu badawczego do zagadnień prezentowanych w czasie wykładu.

Literatura:

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN Warszawa 2003 i 2004.

Brzeziński J., O pożytkach płynących z nauki metodologii, w: W. Wrzosek (red.), Świat historii, Poznań 1998, s. 113-124.

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. , Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

Domańska Ewa, Jakiej metodologii potrzebuje

współczesna humanistyka? "Teksty Drugie" 2010, nr 1-2, s. 45-55.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W01 Absolwent/Absolwentka zna zagadnienia teoretyczne i metodologiczne w ramach nauk humanistycznych w zakresie umożliwiającym ich twórcze rozwinięcie w ramach własnego projektu badawczego

W02 Absolwent/Absolwentka zna w stopniu zaawansowanym metodologię właściwą dla własnej dyscypliny nauki lub sztuki w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie w ramach własnego projektu badawczego

W03 Absolwent/Absolwentka poszerza własną perspektywę badawczą poprzez powiązanie własnego projektu badawczego z nurtami metodologicznymi obecnymi w ramach własnej dyscypliny oraz innych dyscyplin

W04 Absolwent/Absolwentka rozumie znaczenie i rolę nauk humanistycznych i artystycznych w procesie badania i rozumienia ważnych zjawisk współczesności

UMIEJĘTNOŚCI

U01 Absolwent/Absolwentka potrafi rozpoznawać problemy badawcze i formułować hipotezy oraz cele badawcze pozwalające na rozwijanie własnej dyscypliny nauki lub sztuki

U02 Absolwent/Absolwentka potrafi w sposób adekwatny dobierać metody i narzędzia badawcze celem rozwiązywania problemów badawczych

U04 Absolwent/Absolwentka potrafi rozpoznawać problemy znaczące dla życia naukowego i społecznego, aktywnie uczestnicząc w debatach im poświęconych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 Absolwent/Absolwentka jest gotów/ gotowa do krytycznego określenia miejsca własnych badań w kontekście dorobku własnej dyscypliny naukowej lub artystycznej

K02 Absolwent/Absolwentka jest gotów/ gotowa do wykorzystywania dorobku nauk humanistycznych i artystycznych do rozstrzygania problemów teoretycznych i praktycznych pojawiających się w sferze naukowej i poza nią

K05 Absolwent/Absolwentka jest gotów/ gotowa do przyjęcia na siebie odpowiedzialności związanej z przynależnością do wspólnoty naukowej i koniecznością stosowania się do wyznaczonych przez nią zasad etycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Adamczyk-Garbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0