Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.S-E-MBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań ilościowych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

ćwiczenia 15h

Łącznie: 15h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie do zajęć dydaktycznych - 20h

przygotowanie projektu zaliczeniowego - 25h

studiowanie literatury - 15h

Łącznie: 60h

Sumarycznie: 75h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Bieżąca ocena wiedzy i umiejętności studenta przez prowadzącego zajęcia.

Przygotowanie projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują naukę zastosowania narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do analizy zjawisk ekonomicznych oraz zapoznanie z możliwościami wykorzystania technik komputerowych w opracowaniu i analizie materiału statystycznego.

Literatura:

Podstawowa

1. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003.

3. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Wooldridge J. M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, Mason, OH: Thomson/South-Western 2006.

Uzupełniająca

1. Aczel A. D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Witte R. S., Witte J. S., Statistics, John Wiley & Sons, 2017.

3. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

4. Verbeek M., A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2004.

5. Greene W. H., Econometric analysis, Macmillan, New York 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 zna i rozumie metody badań w konkretnej dyscyplinie nauk społecznych, szczególnie z zakresu gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych ilościowych i jakościowych oraz mieszanych, uwzględniając najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju w tym zakresie, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1 potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki społecznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów, przede wszystkim w ramach wykonywania zadań o charakterze badawczym w konkretnej dyscyplinie nauk społecznych, K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 jest gotów do przestrzegania standardów naukowych i zasad etyki pracy naukowej oraz systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w

działalności naukowej i dydaktycznej, K_KO6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)