Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.S-E-SG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy gospodarcze
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii uzyskana na kursach na studiach niższego stopnia lub w rezultacie samokształcenia.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 15 g/ 0,5 ECTS, w tym:

- wykład 15 g.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 45 g./ 1,5 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 30 g.

- przygotowanie do egzaminu 15 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 60 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Przedmiot w pogłębiony sposób prezentuje specyfikę, klasyfikację oraz zmiany współczesnych systemów gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Kowalik, Systemy gospodarcze, ALK, Warszawa, 2011.

S. Kozłowski, Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza, UMCS, Lublin 1998.

L. Balcerowicz, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGH, Warszawa 1993.

Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Core Economics, core-econ.org

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Absolwent rozumie główne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie systemów gospodarczych.

2. Absolwent zna wybrany światowy dorobek naukowy oraz kierunki jego rozwoju w zakresie systemów gospodarczych, a także wynikające z nich implikacje dla

praktyki.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Absolwent potrafi wykorzystać dorobek z zakresu systemów gospodarczych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych

problemów problemów gospodarczych.

POSTAWY

1. Absolwent jest gotów do uznawania i promowania znaczenia wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych dotyczących funkcjonowania systemów ekonomicznych.

2. Absolwent jest gotów przestrzegania standardów naukowych i zasad etyki pracy naukowej oraz systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w

działalności naukowej i dydaktycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0