Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne nurty w teorii ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.S-WNE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne nurty w teorii ekonomii
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii uzyskana na kursach na studiach niższego stopnia lub w rezultacie samokształcenia.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 30 g/ 1 ECTS, w tym:

- wykład 30 g.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 90 g./ 3 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 60 g.

- przygotowanie do egzaminu 30 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 120 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Przedmiot w pogłębiony sposób prezentuje współczesne nurty ekonomii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 1994.

J. Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, CH Beck, Warszawa 2010.

M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości, WN PWN, Warszawa 2016

M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, UE w Poznaniu, Poznań 2009.

Core Economics, core-econ.org

Literatura uzupełniająca:

Kołodko G.W. (2014), The New Pragmatism, or Economics and Policy for the Future, “Acta Oeconomica”, Vol. 64 (2)

Kołodko G.W. (2014), Whither the World: The Political Economy of the Future, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Absolwent zna w stopniu zaawansowanym światowy dorobek teoretyczny w dyscyplinie ekonomii, przedstawia silne i słabe strony aktualnie dominujących paradygmatów naukowych.

2. Absolwent charakteryzuje możliwości i ograniczenia poszczególnych nurtów ekonomicznych w zakresie wyjaśniania zjawisk gospodarczych i oddziaływania na nie.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Absolwent potrafi wykorzystać dorobek współczesnych nurtów ekonomicznych do rozwiązywania problemów gospodarczych.

2. Absolwent potrafi opracować program kształcenia z przedmiotów ekonomicznych na studiach I i II stopnia.

POSTAWY

1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny dorobku nurtów ekonomicznych i powiązania własnego dorobku z wybranymi z nich.

2. Absolwent jest gotów do upowszechniania wyników swoich badań naukowych i do wykorzystania ich do czynnego udziału w debacie publicznej publicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0