Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Muzyka w pryzmacie interdyscyplinarnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A-2-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Muzyka w pryzmacie interdyscyplinarnym
Jednostka: Z. Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Współczesny pejzaż działań artystycznych coraz częściej odchodzi od jednostronności wyizolowanych dziedzin sztuki ukazując je w nowych kontekstach.

Celem wykładów jest ukazanie związków łączących muzykę, sztuki plastyczne, teatr, film, literaturę, multimedia wynikające ze wspólnoty celów, treści i form przekazu. Stworzy to możliwość poznania różnych środków wyrazu artystycznego, które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają łącząc w jednym dziele kilka dziedzin sztuki.

Tematy wykładów:

1. Płaszczyzny integracji sztuk, związki muzyki i malarstwa.

2. Chopin – brzmienie wielu sztuk.

3. Wojna inspiracją w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze, filmie.

4. Interdyscyplinarne ujęcie wybranych kultur europejskich.

5. Miasto w sztuce.

6. Obraz żywiołu wody w sztuce.

7. Muzyka, poezja, malarstwo w twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Literatura:

J. Szerszenowicz, Inspiracje plastyczne w muzyce, Łódź 2012

I. Woronow, Romantyczna idea korespondencji sztuk, Kraków 2008

A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2001

Muzyka w sztukach wizualnych, red. J. Guzy-Pasiak, Warszawa 2013

Muzyczność w dramacie i teatrze, red. D. Słowikowska, Lublin 2013

M. Malinowski, Związki muzyki i malarstwa, „Plastyka i Wychowanie”, 1999/5

http://www.degruyter.com/view/j/umcsart

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył moduł:

- dysponuje poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk oraz ich związku z dziedzinami współczesnego życia,

- zna płaszczyzny integracji sztuk na przestrzeni wieków,

- definiuje zagadnienia związane ze sztuką oraz wybraną specjalnością wykorzystując wiedzę z zakresu integracji sztuk,

- łączy wspólne obszary różnych dziedzin sztuki, muzyki, literatury, filmu, teatru, współczesnej kultury multimedialnej podczas działań edukacyjnych oraz imprez kulturalnych,

- inspiruje i rozwija indywidualną wrażliwość artystyczną stosując wiedzę z różnych dziedzin sztuki,

- ma świadomość wartości kształcenia wielodyscyplinowego w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Gozdecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)