Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Obcy wród nas - ekologiczne i społeczno-ekonomiczne skutki inwazji biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-2-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Obcy wród nas - ekologiczne i społeczno-ekonomiczne skutki inwazji biologicznych
Jednostka: Instytut Biologii i Biochemii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady obejmują ekologiczne aspekty rozprzestrzeniania się gatunków obcych w Polsce, Europie i na świecie oraz skutki ich inwazji z uwypukleniem problemów społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych jakie wywołuje obecność tych gatunków.

Ramowy program realizowanych tematów to:

1. Problemy terminologiczne: kim jest "obcy" w naukach biologicznych?

2. Sposoby rozprzestrzeniania gatunków.

3. Cechy gatunków inwazyjnych.

4. Inwazje biologiczne: ujęcie historyczne i przestrzenne.

5. Co sprzyja inwazjom biologicznym?

6. Przyrodnicze skutki inwazji.

6. Gospodarcze i społeczne skutki inwazji.

7. Zwalczanie gatunków obcych.

8. Przegląd gatunków obcych z różnych grup systematycznych.

Literatura:

GłowacińskiZ., Okarma H., Pawłowski J. Solarz W. 2011. Gatunki obce w faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków (wyd.) pp. 698.

Polskie i unijne akty prawne dotyczące gatunków obcych i inwazyjnych

Lowe S., Browne M., Boudjelas S.,De Poorter M. 2000. 100 of the

World’s Worst Invasive Alien Species. A selection from the Global

Invasive Species Database. Published by The Invasive Species

Specialist Group (ISSG), a specialist,group of the Species Survival

Commission (SSC) of the World,Conservation Union (IUCN), 12pp

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student:

1. zna cechy gatunków inwazyjnych;

2. zna wybrane gatunki inwazyjne roślin, grzybów i zwierząt oraz zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, zdrowia człowieka, i gospodarki wywołane ich inwazją;

3. wie jakie akty prawne omawiają zagadnienia gatunków obcych oraz inwazyjnych;

4. potrafi przeanalizować ciąg zdarzeń związanych z pojawieniem się gatunku inwazyjnego oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Kucharczyk, Marek Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)