Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z hodowli komórek i tkanek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BT.124
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z hodowli komórek i tkanek
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs botaniki ogólnej

Znajomość zagadnień z dziedziny biologii komórki, biochemii, anatomii, fizjologii, histologii, immunologii, biologii molekularnej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela akademickiego:

Laboratorium: 60


Godziny niekontaktowe: 90

W tym:

Przygotowanie się do laboratoriów: 30

Przygotowanie się do kolokwiów: 60


Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5,5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:


laboratorium – bieżące monitorowanie wykonania zadań oraz opracowania ćwiczeń (U1–U6, K4) i kolokwia śródsemestralne (W1–W5, K1)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:


laboratorium – bieżące monitorowanie wykonania zadań oraz opracowania ćwiczeń (U1, K1, K2) i kolokwia śródsemestralne (W1–W3)

Pełny opis:

ROŚLINNE KULTURY IN VITRO:

Organizacja i wyposażenie laboratorium roślinnych kultur in vitro. Zasady bezpieczeństwa pracy w warunkach sterylnych. Etapy przygotowywania sterylnych pożywek do roślinnych kultur tkankowych. Totipotencja komórek, zdolność do regeneracji roślin z eksplantatów pierwotnych, procesy morfogenezy roślin w warunkach in vitro; hormonalne ukierunkowanie rozwoju (organogeneza pośrednia i bezpośrednia). Mikrorozmnażanie. Zapoznanie z podstawowymi kulturami roślinnymi prowadzonymi w warunkach in vitro (kultura kalusa, kultury organów roślinnych, kultury zawiesinowe) i ich wykorzystaniem w biotechnologii roślin.

HODOWLE KOMÓREK ZWIERZĘCYCH IN VITRO:

Organizacja i wyposażenie laboratorium do hodowli komórek zwierzęcych. Wymagania wzrostowe komórek, przygotowanie podłoży hodowlanych. Zakładanie hodowli pierwotnych, hodowle wtórne, linie ciągłe. Liczenie komórek, określanie żywotności komórek. Przechowywanie komórek w ciekłym azocie. Bank hodowli komórkowych. Różne metody barwienia komórek, analiza mikroskopowa obrazu. Hodowle przestrzenne. Metody określania wzrostu komórek.

Literatura:

ROŚLINNE KULTURY IN VITRO:

1. Woźny A., Przybył K., Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II: Komórki in vitro. Wyd. Naukowe UAM 2007.

2. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin. PWN 2001.

3. Skucińska B., Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur In vitro. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydanie I, Kraków 2008.

4. Pollard J.W., Walker J.M., Plant Cell and Tissue Culture. Humana Press 1990.

HODOWLE KOMÓREK ZWIERZĘCYCH IN VITRO:

1. "Cell culture for biochemists", R. I. P. Adams, Wyd. Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1980.

2. "Mammalian cell biotechnology. A practical approach", M. Butler, Wyd. Oxford University Press, 1991.

3. "Ćwiczenia z immunologii", pod red. M. Kandefer-Szerszeń, Wydawnictwo UMCS, 2013.

4. "Hodowla komórek i tkanek", pod red. S. Stokłosowej, Wyd. PWN, Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. od cyklu kształcenia 2012/2013):

Wiedza:

W1. Zna zasady prowadzenia ukierunkowanej hodowli tkanek i komórek roślinnych z wykorzystaniem metod hodowli in vitro. K_W03, K_W04

W2. Zna zasady przygotowywania sterylnych pożywek, namnażania masy komórkowej i prowadzenia różnych typów kultur z zachowaniem sterylności i bezpieczeństwa pracy. K_W03, K_W14

W3. Zna zasady obowiązujące w laboratorium BSL-2, dotyczące zachowania sterylności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. K_W15

W4. Zna organizację i wyposażenie laboratorium hodowli komórek zwierzęcych K_W03, K_W15

W5. Zna zasady zakładania i prowadzenia hodowli pierwotnych i wtórnych K_W03, K_W04

Umiejętności:

U1. Posiada umiejętność ukierunkowanej regeneracji roślin z eksplantatów pierwotnych. K_U04, K_U16, K_U21

U2. Potrafi zainicjować oraz prowadzić kultury mikrospor, kalusa, zarodków, kultury zawiesinowe. K_U04, K_U16, K_U21

U3. Rozpoznaje zmiany zachodzące w tkance roślinnej w trakcie kultury in vitro. K_U05

U4. Potrafi prowadzić hodowlę komórek in vitro, zakładać hodowlę pierwotną, wykonywać podstawowe zabiegi i eksperymenty na nich. K_U04, K_U16, K_U21

U5. Potrafi sporządzać roztwory i bufory niezbędne do prowadzenia hodowli i wykonywania eksperymentów. K_U04, K_U21

U6. Umie zinterpretować wyniki uzyskanych analiz. K_U05, K_U21

Kompetencje społeczne:

K1. Rozumie konieczność stałej aktualizacji wiedzy i możliwości jej praktycznych zastosowań. K_K01, K_K07

K2. Dostrzega społeczne i etyczne problemy wynikające z wdrażania metod kultur tkankowych. K_K08, K_K10

K3. Jest świadom etycznych zagadnień związanych z pracą na hodowlach in vitro. K_K08, K_K10

K4. Potrafi wykonywać doświadczenia i analizy we współpracy z innymi, potrafi pracować w grupie. K_K02, K_K05

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

Wiedza:

W1. Absolwent zna i rozumie podstawy teoretyczne i praktyczne wykonywanych analiz. K_W01, K_W02

W2. Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie komórek prawidłowych i nowotworowych oraz jakie czynniki biorą udział w jego regulacji. K_W04

W3. Absolwent zna i rozumie, jakie znaczenie medyczne, ekonomiczne i gospodarcze posiadają hodowle in vitro. K_W06

Umiejętności:

U1. Absolwent potrafi prowadzić hodowle in vitro przy zachowaniu sterylności, zna podstawowe procedury z tym związane. Potrafi wykonywać analizy na komórkach i interpretować uzyskane wyniki. K_U04

Kompetencje społeczne:

K1. Absolwent jest gotowy do pracy w laboratorium BSL-2, przy zachowaniu odpowiednich warunków sterylności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. K_K01

K2. Absolwent gotów jest do pracy z zachowaniem zasad etyki. K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Lorens, Roman Paduch
Prowadzący grup: Marcin Domaciuk, Mateusz Pięt, Wojciech Rzeski, Katarzyna Sawa-Wejksza, Ewa Szczuka, Dorota Tchórzewska, Krystyna Winiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pięt, Wojciech Rzeski
Prowadzący grup: Marcin Domaciuk, Kinga Lewtak, Mateusz Pięt, Ewa Szczuka, Krystyna Winiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pięt
Prowadzący grup: Kinga Lewtak, Mateusz Pięt, Ewa Szczuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pięt
Prowadzący grup: Marcin Domaciuk, Kinga Lewtak, Mateusz Pięt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pięt
Prowadzący grup: Marcin Domaciuk, Kinga Lewtak, Mateusz Pięt, Monika Sztandera-Tymoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0