Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki„Fraktale - na pograniczu nauk ścisłych i sztuki”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: C-8-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki„Fraktale - na pograniczu nauk ścisłych i sztuki”
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11204
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień matematycznych na poziomie podstawowym

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 15h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 15h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 0,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 15h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 15h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 1,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-8.4/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. tj. od cyklu kształcenia 2017/2018:


W1 ocena ciągła

U1-U2 ocena ciągła

K1 ocena ciągła


Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia matematyczne: liczba, ułamek, działania na ułamkack, punkt, prosta itp.

2. Trójkąt Pascala, liczby Fobbonaciego, złoty podział

3. Funkcja liniowa i kwadratowa

4. Liczby zespolone

5. Zbiór Mandelbrota, zbiory Julii

6. Geometryczne konstrukcje zbiorów fraktalnych

7. Trójkąt Sierpińskiego w chemii supramolekularnej

8. Tesselacje (parkietaże)

9. Struktury fraktalne w sztuce

10. Praktyczne zastosowania struktur fraktalnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Bogdan Miś ,,Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki”, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008.

[2] H. O. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe, Granice chaosu. Fraktale, PWN, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

[1] J. Kudrewicz, Fraktale i chaos, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS uchwałą Nr XXIV-8.4/17z dnia 28 czerwca 2017 r. tj. od cyklu kształcenia 2017/2018:

WIEDZA

W1. Absolwent zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent potrafi planować i organizować uczenie się przez całe życie (K_U07)

U2. Absolwent potrafi planować i realizować proces samokształcenia (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest gotów do oceny własnej wiedzy i rozumie konieczność dalszego kształcenia (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Nieckarz
Prowadzący grup: Damian Nieckarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)