Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla pracy najemnej”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-14-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla pracy najemnej”
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i finansów

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie 9 g/ 0,5 ECTS, w tym:

- wykład 9 g / 0,5 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 9 g./ 0,5 ECTS, w tym:

- praca nad projektem 9 g./ 0,5 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu:18 g

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 1 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Indywidualna praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Wykład

1. Przedsiębiorczość oraz przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej

2. Przedsiębiorczość w Polsce oraz bariery prowadzenia działalności gospodarczej

3. Planowanie w biznesie

4. Źródła informacji o biznesie

5. Instytucje otoczenia biznesu wspierające prowadzenia działalności gospodarczej

6. Pomoc finansowa skierowana na założenia działalności gospodarczej

8. Sukces przedsiębiorstwa

Literatura:

1. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych, Jak uruchomić własny biznes, wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008

2. Łebkowski M.: Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Helion, Gliwice 2009

3. Gerkowicz M., Ćwik K. (red.), Vademecum przedsiębiorcy, OIC Poland, Lublin 2010.

4. Jeleńska A. , Własna firma – jak założyć i poprowadzić?, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2013.

5. Markowski W., ABC SMALL BUSINESS'U, MARCUS, Warszawa 2014.

6. Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i w wybranych krajach europejskich, CeDeWu,

Warszawa 2012.

7. Tokarski M., Tokarski A., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna podstawowe więzi społeczne,

ekonomiczne oraz podstawowe mechanizmy

oddziałujące na zachowania konsumenta,

pracownika, przedsiębiorcy

-posiada podstawową wiedzę o normach i

regułach prawnych, organizacyjnych ,

moralnych organizujących struktury i

instytucje gospodarcze

-zna ogólne zasady tworzenia rozwoju form

indywidualnej przedsiębiorczości

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę

teoretyczną do identyfikacji zasad działania

podmiotów gospodarujących

-potrafi przeprowadzić ocenę efektywności

podstawowych (prostych) projektów

gospodarczych

-potrafi efektywnie wykorzystywać oddane mu

do dyspozycji zasoby w realizacji zadań

podmiotu gospodarującego

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa

w grupach, organizacjach i instytucjach

realizujących działania ekonomiczne

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące

do realizacji zadań własnych i grupowych

-ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie

podejmowania działań gospodarczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 9 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Misterek
Prowadzący grup: Wojciech Misterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)