Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyklad ogolnouniwersytecki„Polityka celna Unii Europejskiej w dobie neoprotekcjonizmu celnego”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-18-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyklad ogolnouniwersytecki„Polityka celna Unii Europejskiej w dobie neoprotekcjonizmu celnego”
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomości polityki gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz ceł i spedycji międzynarodowej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): wykład – 15 godz.

konsultacje - 10 godz.

b) godziny niekontaktowe - praca własna studenta –

Przygotowanie do zaliczenia 10,


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 35 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 1


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywna obecność na wykładzie, kolokwium pisemne w formie testu.

Pełny opis:

Polityka celna Unii Europejskiej w dobie neoprotekcjonizmu celnego kreuje zasady niezbędne do planowania, organizacji i realizacji międzynarodowego łańcucha dostaw. W ramach przedmiotu zostaną zaprezentowane i poddane analizie geneza pojęcia teoretyczne polityki celnej Unii Europejskiej, jej istota, cele, zadania, metody i instrumenty oraz dokumenty programowe przyjęte w UE. Omówione są instytucje i organy oraz ich kompetencje z podziałem na poziom ogólnounijny i krajowy. Przedmiotem kolejnych wykładów jest zagadnienie ekonomicznych, społecznych i politycznych uwarunkowań polityki celnej oraz problematyka teoretycznych podstaw i praktycznej realizacji instrumentów polityki celnej UE – organizacyjno – technicznych, finansowych, preferencyjnych i ochronnych. Kwestią podsumowującą przedmiotową tematykę są perspektywy rozwoju polityki celnej Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym w realiach neoprotekcjonizmu celnego.

Literatura:

A. Kuś, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i unii celnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

I. Tyminska ,Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw, Wydawnictwo AON, Warszawa 2014.

P. Witkowski ,Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSPA. Lublin 2012,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (w szczególności zarządzania procesami i przepływem strumieni logistycznych oraz systemów informacyjnych), rozumie ich znaczenie, zastosowania i powiązania w systemie nauk społecznych i w relacjach do innych dyscyplin naukowych oraz polityk Unii Europejskiej

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur organizacyjnych i powiązań instytucjonalnych w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) kształtujących i realizujących politykę celną Unii Europejskiej

Zna i rozumie akty normatywne, prawne i etyczne oraz złożone reguły organizacyjne określające prawidłowe i efektywne funkcjonowanie systemów i procesów w branży TSL kreowanych polityką celną Unii Europejskiej

Ma szeroką wiedzę na temat historycznej i perspektywicznej ewolucji struktur i instytucji funkcjonujących w krajowej i europejskiej branży TSL zgodnie z założeniami polityki celnej Unii Europejskiej

Umiejętności:

Potrafi wykorzystać obszerną wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu branżowym w korelacji z polityką celną Unii Europejskiej

Potrafi wykorzystać rozszerzoną wiedzę teoretyczną do postrzegania, formułowania, analizy i rozwiązywania problemów organizacji działającej na rynku TSL zgodnie z polityką celną Unii Europejskiej

Potrafi wykorzystać szczegółową wiedzę do identyfikacji zasad funkcjonowania organizacji i wprowadzania usprawnień określonych w polityce celnej Unii Europejskiej,

Potrafi przewidywać zachowania członków organizacji, analizować motywy ich działania oraz wpływać na nie w zakresie określonym polityką celną Unii Europejskiej

Kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w zespołach, organizacjach i instytucjach, pełniąc w nich różne role,

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji złożonych zadań własnych i grupowych uwzględniając założenia polityki celnej Unii Europejskiej.

Umie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne. Potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności zgodnie z założeniami polityki celnej Unii Europejskiej,

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, korzystając z różnorodnych źródeł, metod i technik autokształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)