Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Zagadki logiczne - ćwicz umysł i zostań geniuszem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-3-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Zagadki logiczne - ćwicz umysł i zostań geniuszem
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zdecydowana większość zagadek omawiana na wykładzie odnosi się do zakresu wiedzy matematycznej nie wykraczającego poza szkołę średnią.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

18h wykładu = 2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Studenci w trakcie wykładu rozwiązują zagadki, które są następnie oceniane przez prowadzącego zajęcia. W zależności od łącznej liczby zdobytych punktów, student otrzyma następującą ocenę:

dst 20-30 punktów

dst+ 31- 40 punktów

db 41 - 50 punktów

db+ 51 - 60 punktów

bdb powyżej 60 punktów


Poszczególne zagadki są podzielone według poziomu trudności - od łatwych poprzez średnie, do trudnych. Zagadki te są punktowane następująco

łatwe - 2 punkty

średnie - 4 punkty

trudne - 6 punktówPełny opis:

Celem wykładu jest zainteresowanie studentów ćwiczeniem swoich zdolności intelektualnych, w szczególności w zakresie myślenia logicznego.

Pierwsza część zajęć poświęcona jest logicznej analizie wypowiedzi argumentacyjnych. Zostaje wprowadzony język symboliczny ułatwiający tę analizę i pozwalający na zapisanie za pomocą wzorów. Pojawiają się takie pojęcia jak tautologia, wynikanie logiczne, alternatywa, implikacja, równoważność, podstawowe prawa rachunku zdań.

Druga cześć, to zarys zagadek logicznych. Zanim student przystąpi do próby samodzielnego rozwiązania zagadek prezentowanych na wykładzie, powinien zapoznać się z wiedzą teoretyczną prezentowaną w części pierwszej wykładu lub z literaturą zalecaną do przedmiotu. Zestaw zagadek logicznych obejmuje takie zagadnienia jak: klasycznemu rachunkowi zdań w ujęciu zero-jedynkowym, pojęciu wynikania logicznego oraz innym związkom między zdaniami opartymi na wynikaniu.

W trzeciej części przedstawione są słynne paradoksy logiczne m.in. paradoks Protagorasa, paradoks kłamcy.

Prezentowane i rozwiązywane na wykładzie łamigłówki nie tylko nauczą wyciągania logicznych wniosków, ale również zapewniają wiele dobrej zabawy. Ponadto opracowany materiał to przede wszystkim świetna gimnastyka dla umysłu doskonaląca analityczne myślenie - umiejętność tak cenioną w dzisiejszych czasach.

Literatura:

1. Barrow, J.D. 2011. Jak wygrać na loterii? Czyli z matematyką na co dzień. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2. Philips, C. 2010. Myślę, więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających twórcze myślenie, Helion, Warszawa.

3. Smullyan, R. 1993. Jaki jest tytuł tej książki? Tajemnica Drakuli, zabawy i łamigłówki logiczne. Książka i wiedza, Warszawa.

4. Smullyan, R. 1995. Dama czy tygrys oraz inne zagadki logiczne. Książka i Wiedza, Warszawa.

5. Smullyan, R. 2007. Przedrzeźniacz przedrzeźniacza oraz inne zagadki logiczne łącznie z zadziwiającą przygodą w krainie logiki kombinatorycznej. Książka i Wiedz, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Potrafi rozpoznać poprawne i błędne rozumowanie

• Potrafi krytycznie analizować przekonania wspierane intuicjami doświadczenia potocznego

• Zna podstawy logiki klasycznej.

• Zna przykłady ilustrujące omawiane na wykładzie, pojęcia jak i obalające hipotezy lub nieuprawnione rozumowania

Umiejętności:

• Umie rozwiązać proste zadania logiczne i matematyczno-szaradziarskie

• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

• Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze i właściwie je stosuje

Kompetencje społeczne:

• Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

• Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)