Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-2S-O.10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu mikroekonomia i makroekonomii

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 30 godz./ 1 ECTS, w tym:

- wykład 30 godz.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 30 godz./ 1 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu 15 godz.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 60 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, U1, U2, K1 – egzamin pisemny

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja procesu kształtowania się poglądów i teorii ekonomicznych w ujęciu historycznym. W ramach wykładu omawiany jest dorobek naukowy przedstawicieli reprezentujących różne kierunki, szkoły i nurty ekonomiczne oraz ich wkład w rozwiązywanie określonych problemów poznawczych i metodycznych z obszaru myśli ekonomicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2008.

2. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

3. H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

4. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. R. L. Heilbroner, Wielcy ekonomiści: czasy - życie – idee, Wyd. PWE, Warszawa1993.

2. M. Skousen, The Making of Modern Economics : The Lives and Ideas of the Great Thinkers ,  Taylor & Francis, New York 2016.

3. http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/historia-gospodarcza-janusz-skodlarski-43820

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student wymienia głównych przedstawicieli różnych kierunków, szkół i nurtów ekonomicznych.

W2 Student charakteryzuje w poszerzonym zakresie teorie ekonomiczne i ich ewolucje.

Umiejętności:

U1: Student kontrastuje dawne osiągnięcia z zakresu nauk ekonomicznych ze współczesną wiedzą ekonomiczną.

U2: Student dostrzega złożoności zjawisk gospodarczych i przyczyny zachodzących zmian.

Kompetencje:

K1: Student doskonali nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu historii myśli ekonomicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Tomasz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Duda
Prowadzący grup: Stanisław Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bałtowski
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Korneliusz Pylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Tomasz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Tomasz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)