Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek kapitałowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-2S-O.12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek kapitałowy
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii, prawa handlowego, matematyki finansowej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 30 g./2 ECTS, w tym:

- wykład: 15 g./1 ECTS

- ćwiczenia 15 g./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie: 90 g./2 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury: 45 g./1 ECTS

- przygotowanie do egzamin: 45 g./1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 120 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny w formie testu o różnej konfiguracji pytań oraz zadań. Udział części testowej wynosi 65%, a części zadaniowej 35% w ocenie końcowej. Próg zaliczenia (oceny pozytywnej) wynosi 50%.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest zaprezentowaniu następujących zagadnień:

Systematyka rynków finansowych. Rynek kapitałowy i jego funkcje. Determinanty inwestycji na rynku kapitałowym. Rodzaje transakcji na rynku kapitałowym. Instrumenty rynku kapitałowego. Rynek akcji. Wskaźniki rynku kapitałowego. Rynek obligacji. Wycena obligacji. Notowania giełdowe instrumentów rynku kapitałowego.

Ćwiczenia mają za zadanie ugruntowanie wiedzy na temat podstawowych funkcji i instrumentów rynku kapitałowego, transakcji realizowanych na tym rynku i ryzyka inwestycji oraz kształcenie umiejętności podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Broszkiewicz M., Pauka M. (red.), Podstawy rynku finansowego. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019

Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008 (dostępne w serwisie libra.ibuk.pl)

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2017

Fabozzi, F. J., Capital Markets: Institutions, Instruments and Risk

Management (5thEd.), Massachusetts Institute of Technology, London 2015

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2015 (dostępne w serwisie libra.ibuk.pl)

Literatura uzupełniająca:

Asyngier R., 10 years of the NewConnect market - success or failure? "Finanse" - czasopismo naukowe Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr 1 (11)/ 2018, s. 26-52 (https://journals.pan.pl/publication/125390/edition/109414/finanse-2018-no-1-10-years-of-the-newconnect-market-success-or-failure-asyngier-roman?language=en)

Banaszczak-Soroka U. (red.), Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008

Murphy J. J., Międzyrynkowa analiza techniczna: strategie inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, towarów i walut, Wig-Press, Warszawa 1998

Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa 2007 (dostępna w serwisie libra.ibuk.pl)

Materiały dostępne na stronach internetowych instytucji rynku kapitałowego, m.in. KNF, KDPW, GPW

Polecana literatura dodatkowa, rozszerzająca wiedzę:

P. Zaremba-Śmietański, Świadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencjału spółki, OnePress 2013

B. Graham: Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym, Studio Emka 2013

T.N. Bulkowski: Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne Ewolucja gracza giełdowego, Wydawnictwo LINIA, 2016

J. J. Murphy: Międzyrynkowa analiza techniczna, WIG-Press 1998

K. Borowski: Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa, Difin 2014

E. J. Edwin, M. J. Gruber - Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press 1998

J. J. Murphy: Analiza techniczna rynków finansowych, Maklerska.pl 2017

J. J. Murphy:Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, Prentice Hall Pr 1999

M. Pring: Podstwy analizy technicznej, WIG-Press 1998

R.C. Miner: Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu, Infoinwestor.pl, 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 zna pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między segmentami rynku finansowego, w szczególności rynku kapitałowego

W2 zna struktury i instytucje rynków kapitałowych w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi

W3 zna cechy i zachowania podmiotów operujących na rynku kapitałowym oraz mechanizmy oddziałujące na ich zachowania

W4 zna metody oceny efektywności inwestycji kapitałowych

W5 zna działanie mechanizmu rynkowego i obrotu papierami wartościowymi

Umiejętności:

U1 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania typowych złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianego globalnego rynku kapitałowego

U2 potrafi prawidłowo posługiwać się zaawansowanymi metodami analitycznymi, potrzebnymi do oceny efektywności inwestycji kapitałowych

U3 w procesie komunikowania się potrafi posługiwać się fachową terminologią z zakresu inwestycji kapitałowych i prezentować specjalistyczną wiedzę w sposób zrozumiały dla różnych kręgów odbiorców

Kompetencje społeczne:

K1 jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu finansisty, a także związanych z samodzielnym podejmowaniu inwestycji na rynku kapitałowym

K2 jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania wspomagające rynek kapitałowy

K3 jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania prawa obowiązującego uczestników rynku finansowego i rozwijania zasad etyki zawodowej, w tym etyki inwestora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Mamcarz
Prowadzący grup: Anna Kasprzak-Czelej, Henryk Mamcarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kasprzak-Czelej, Henryk Mamcarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kasprzak-Czelej
Prowadzący grup: Anna Kasprzak-Czelej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kasprzak-Czelej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Asyngier
Prowadzący grup: Roman Asyngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Skibińska-Fabrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czuchryta, Ilona Skibińska-Fabrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0