Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-2S-O.7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Makroekonomia, dobrze widziane międzynarodowe stosunki gospodarcze lub ekonomia międzynarodowa i ekonomia integracji europejskiej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15h

ćwiczenia 15h

Łącznie: 30h / 2 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 20h

przygotowanie referatu/prezentacji na ćwiczenia 10 h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 20 h

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 20 h

Łącznie: 70 h / 2 ECTS


Sumarycznie: 100 h / 4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

• aktywny udział w wykładzie oraz ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium z ćwiczeń i egzaminu pisemnego z treści obejmującej ćwiczenia i wykłady

Umiejętności:

• ocena merytoryczna referatów/prezentacji przygotowywanych przez studentów indywidualnie i zespołowo, zaliczenie kolokwium z ćwiczeń i egzaminu pisemnego z treści obejmującej ćwiczenia i wykłady

Kompetencje społeczne:

• obserwacja postawy, wypowiedzi i pracy studentów w trakcie ćwiczeń


Egzamin testowy (na Wirtualnym Kampusie), przystąpienie do egzaminu pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń:


Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

kolokwium - test na WK (50% oceny)

i przygotowanego referatu/prezentacji (indywidualnie lub zespołowo w zależności od liczebności grupy) zaprezentowanego na zajęciach (50% oceny).

Uwzględniana także wyróżniająca się merytorycznie aktywność na zajęciach (możliwość podniesienia oceny o pół stopnia)
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką finansów międzynarodowych oraz przekazanie im wiedzy umożliwiającej samodzielną analizę sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych (pieniężnym, kapitałowym i walutowym) oraz analizę przyczyn i skutków kryzysów finansowych w ujęciu globalnym i z punktu widzenia konkretnego kraju.

Studenci powinni zyskać umiejętności: oceny wpływu na gospodarkę kraju relacji finansowych z zagranicą, w tym rodzaju kursu walutowego, zmiany poziomu kursu walutowego, zmian poszczególnych pozycji w bilansie płatniczym; przeprowadzenia analizy konwergencji gospodarczej kraju ze strefą euro oraz oceny korzyści i zagrożeń związanych z przyjęciem wspólnej waluty; wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu Finansów międzynarodowych dla celów praktyki gospodarczej.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek, Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/157778.

2. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/finanse-miedzynarodowe-bogumil-bernas-361.

3. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej i strefy euro, SGH, Warszawa 2020. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/finanse-unii-europejskiej-leokadia-oreziak-1030.

4. K. Twarowska-Mól, Międzynarodowy system walutowy. Od złota do waluty cyfrowej, CeDeWu, Warszawa 2021.

5. M. Gruszczyński, Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, Wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2018.

6. P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, International Finance: Theory and Policy, ‎ Pearson Education Limited; 12th edition, 2022.

7. F.S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 12th edition, Pearson, 2018.

8. K. Zielińska-Lont, Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/unia-bankowa-i-jej-znaczenie-dla-funkcjonowania-sektora-bankowego-klaudia-zielinska-lont-230099.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. T. Bhogal, A. Trivedi, International Trade Finance: A Pragmatic Approach, ‎ Palgrave Macmillan; 2nd ed., 2019.

2. P. Kowalewski, G. Tchorek, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010.

3. K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4. B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

5. J. N. Kallianiotis, Foreign Exchange Rates and International Finance. New York: Nova 2019 (Business, Technology and Finance Ser). Baza EBSCO E-book Collection w BG, https://search-1ebscohost-1com-16e5v7xq91721.han.bg.umcs.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2235579&lang=pl&site=ehost-live .

6. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, NBP, Warszawa 2012.

7. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol,, Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 313-322.

8. K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 Student opisuje ze zrozumieniem pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w różnych obszarach finansów międzynarodowych. K_W01

W2 Student zna ewolucję i właściwie charakteryzuje podstawy teoretyczne polityki pieniężnej, fiskalnej, dewizowej, kursu walutowego i optymalnego obszaru walutowego oraz poprawnie interpretuje ich wzajemne zależności. K_W02

W3 Student poprawnie porządkuje wszystkie elementy międzynarodowego systemu finansowego i przedstawia ich rolę w tym systemie. W szczególności wymienia funkcje międzynarodowych instytucji finansowych i określa ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki w wymiarze regionalnym (w tym w UE) i globalnym. K_W03

W4 Student wskazuje i wyjaśnia aktualne problemy finansów międzynarodowych, jak np. globalne nierównowagi płatnicze czy nierównomierny rozkład rezerw walutowych pomiędzy krajami w gospodarce światowej. K_W04

W5 Student dobrze rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych dotyczących międzynarodowych rynków finansowych i polityki finansowej w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym. K_W06

W6 Student wyjaśnia normy prawne obowiązujące w skali globalnej i regionalnej, jak np. standardy bazylejskie czy wspólne regulacje w ramach rynku finansowego UE/SE. K_W09

W7 Student wymienia i uzasadnia regulacje w obszarze finansów publicznych UE/SE K_W10

W8 Student posiada dokładną wiedzę na temat działania mechanizmu międzynarodowego rynku finansowego, w szczególności identyfikuje korzyści i zagrożenia związane z jego globalizacją. K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Student potrafi przeprowadzić samodzielną analizę sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych oraz analizę przyczyn i skutków kryzysów finansowych w ujęciu globalnym i z punktu widzenia konkretnego kraju. K_U01

U2 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów międzynarodowych do objaśnienia złożonych zjawisk i procesów gospodarczych, a także do rozwiązywania różnorodnych problemów gospodarczych na poziomie krajowym, UE i globalnym. K_U02

U3 Student potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na tematy z dziedziny finansów międzynarodowych, właściwie uzasadniać swoje stanowisko i formułować własne wnioski. K_U09

U4 Student jest przygotowany do pracy w grupach, której celem jest opracowanie referatów/projektów/wystąpień o przekrojowej tematyce. K_U12

U5 Opracowując zespołowe projekty student wykorzystuje dane statystyczne pozyskane z baz międzynarodowych organizacji finansowych dostępnych online, samodzielnie organizuje własne uczenie się i ukierunkowuje innych w tym zakresie. K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Student potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, w tym zwłaszcza korzystając z raportów międzynarodowych i regionalnych organizacji finansowych (np. MFW, BIS, EBC, EBI). K_K01

K2 Student jest przygotowany do pracy zespołowej, potrafi uzasadniać swoje stanowisko dotyczące rozpatrywanych zagadnień oraz przyjmować argumenty innych członków zespołu. K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kąkol
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kąkol
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kąkol
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kąkol
Prowadzący grup: Magdalena Kąkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)