Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-GE.26
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość procesów społeczno-gospodarczych w skali globalnej, krajowej i regionalnej.

Znajomość zachowań podmiotów gospodarczych.

W przypadku wykładu online konieczny dostęp do komputera z komunikatorem MS Teams. Zespół tworzy wykładowca i udostępnia kod zespołu za pomocą USOSmail.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - wykład 15 h 1 ECTS

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta) 25 h 1 ECTS

Łącznie 40 h 2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny opisowy

Pełny opis:

Zakres przedmiotowy obejmuje następujące zagadnienia:

1) Geografia ekonomiczna jako nauka,

2) Przestrzenna organizacja gospodarki,

3) Środowisko geograficzne jako uwarunkowanie rozwoju gospodarki,

4) Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni,

5) Miasta i procesy urbanizacji a gospodarka,

6) Polityczny i gospodarczy podział świata

7) Współczesne procesy integracji i globalizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) W. W. Budner, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011,

2) K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

3) Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

4) Economic Geography. A Contemporary Introduction:

https://www.researchgate.net/publication/280097193_Economic_Geography_A_Contemporary_Introduction

1) A. Miszczuk, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013,

2) S. Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego

świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017.

3) P. Churski (red.) Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej: https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6855/studia_kpzk_183.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student poznaje uwarunkowania i mechanizm zróżnicowania przestrzennego procesów społeczno-gospodarczych.

Umiejętności:

Student identyfikuje czynniki wpływające na zróżnicowanie przestrzenne procesów społeczno-gospodarczych w skali świata, państwa i regionu.

Kompetencje społeczne:

Student przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i

organizacji pracy własnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)