Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-O.12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Mikroekonomia, matematyka dla ekonomistów, rachunkowość

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Łącznie: 45 g/3 ECTS, w tym:

- wykład 30 g/2 ECTS

- ćwiczenia 15 g/1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Łącznie 55 g/2 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 25 g/1 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu 30 g/1 ECTS


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 100 g

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 5 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny testowo - opisowy + zadania

Zaliczenie pisemne ćwiczeń - kolokwium

Pełny opis:

Celem wykładu jest zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstw Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności mających znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

Celem ćwiczeń jest poznanie metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych narzędzi stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.

Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996

Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydanie II, Wydawnictwo One Press, Gliwice 2007/2009

B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017

J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005

Kicia Mariusz, Patterson Robert (2016): W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm, Wydawnictwo UMCS, Lublin

P. Vernimmen, P. Quiry, M. Dallochio, Y. Le Fur, A. Salvi: Corporate Finance: Theory and Practice; Wiley & Sons, New Jersey 2017, (także on-line).

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie:

K_W01 (++) - terminologię używaną w ekonomii, jej źródła oraz zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów ekonomicznych

K_W02 (++) - podstawowe teorie oraz ogólną metodologię stanowiące podstawową wiedzę ogólną w obszarze ekonomii i finansów, wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami ekonomicznymi

K_W04 (+) - cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy

K_W07 (+) - metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

K_W09 (+) - podstawowe normy prawne, organizacyjne i etyczne stosowane w instytucjach gospodarczych oraz metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

K_W10 (++) - normy i standardy rachunkowości i sprawozdawczości oraz regulacje w obszarze finansów publicznych

K_W13 (+) - zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

Umiejętności: Absolwent potrafi:

K_U01 (++) - dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z wykorzystaniem nabytej wiedzy ekonomicznej

K_U02 (++) - analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze oraz społeczne z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi ekonomicznych

K_U03 (+) - posługiwać się przepisami prawa oraz systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań

K_U04 (+) - przeprowadzić ocenę efektywności podstawowych (prostych) projektów gospodarczych

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do:

K_K04 (+) podejmowania działalności gospodarczej

K_K06 (+) myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący grup: Magdalena Jaworzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący grup: Paweł Domaradzki, Magdalena Jaworzyńska, Katarzyna Szuper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący grup: Magdalena Jaworzyńska, Joanna Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący grup: Magdalena Jaworzyńska, Joanna Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący grup: Magdalena Jaworzyńska, Joanna Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0