Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-O.17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw makroekonomii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 30 g./2 ECTS

- ćwiczenia 30 g./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 60 g./2 ECTS, w tym

- studiowanie literatury 30 g./1 ECTS

- przygotowanie się do zaliczeń i egzaminu 30g./ 1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu:120 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie ćwiczeń: sprawdziany częściowe.


Zaliczenie wykładu dokonywane jest na podstawie egzaminu w formie testu jednokrotnego wyboru w sesji egzaminacyjnej (Wirtualny Kampus UMCS).


Ocena z wykładu zostanie wystawiona zgodnie z poniższą zasadą:

5,0 - powyżej 91% punktów,

4,5 - 81% - 90% punktów,

4,0 - 71% – 80% punktów,

3,5 - 61% – 70% punktów,

3,0 - 50% – 60% punktów.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest:

- definicjom polityki ekonomicznej;

- miejscu polityki ekonomicznej w naukach ekonomicznych;

- podmiotom polityki ekonomicznej i ich wzajemnym relacjom;

- oddziaływaniu państwa na dynamikę, strukturę, funkcjonowanie gospodarki i jej relacjom zagranicą;

- funkcjom polityki ekonomicznej;

- dziedzinom, uwarunkowaniom, celom oraz narzędziom polityki ekonomicznej;

- funkcjom, celom, narzędziom oraz skuteczności realizacji wybranych dziedzin polityki ekonomicznej (polityki budżetowej, polityki pieniężnej, polityki zatrudnienia).

Ćwiczenia mają za zadanie analizę praktycznych aspektów oddziaływania państwa na gospodarkę.

Literatura:

Literatura podstawiowa:

1. Winiarski B. (red), Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa 2006.

2. Grabowiecki M, Polityka ekonomiczna.Problemy podstawowe, WSZiA w Zamościu, Zamość 2001.

3. Klamut M., (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, PWN, Warszawa 2007.

4. Goudzwaard B., Types of Government Economic Policy, https://www.allofliferedeemed.co.uk/Goudzwaard/BG36.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Fajferek A., (red.), Polityka ekonomiczna, AE w Krakowie, Kraków 1999.

2. Ćwikliński H., (red.) Polityka ekonomiczna, UG, Gdańsk 2000.

3.OECD Economic Surveys

Poland, December 2020, https://www.oecd.org/economy/surveys/Poland-2020-OECD-economic-survey-overview.pdf

4. Informacje zamieszczane na stronach rządowych.

5. Prasa ekonomiczna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

-zna elementarną terminologię używaną w polityce gospodarczej,

-objaśnia charakter i miejsce polityki gospodarczej w systemie nauk społecznych,

-wie jakie są kierunki i zakres oddziaływania w ramach polityki gospodarczej,

-posiada podstawową wiedzę o dziedzinach, narzędziach i uwarunkowaniach polityki ekonomicznej

-zna typy systemów gospodarczych oraz uwarunkowania systemów gospodarczych i polityki gospodarczej

-wskazuje fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki krajowej i polityki gospodarczej

Umiejętności

Student:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno- gospodarcze zwłaszcza te będące konsekwencją polityki gospodarczej

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych będących rezultatem aktywności państwa w sferze gospodarowania,

-potrafi oceniać dylematy polityki państwa w sferze gospodarki i ocenić realizację krajowej polityki gospodarczej

-potrafi brać udział w debacie dotyczącej aktualnych problemów gospodarczych i formułować własne opinie.

Kompetencje społeczne

Student:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

-docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla kształtowania relacji ekonomicznych i procesu rozwoju gospodarczego,

-jest przygotowany do aktywności gospodarczej i społecznej m.in. aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach związanych z krajową gospodarką i polityką gospodarczą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Maleszyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Maleszyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Maleszyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Maleszyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Maleszyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Maleszyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)