Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-O.27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:5b24259615b9452e94675a3d1a35e89f@thread.tacv2&ctx=channel
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw funkcjonowania gospodarki i mechanizmów rynkowych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1 pkt ECTS


15 godzin - godziny kontaktowe z wykładowcą

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny


23-25/bdb

20-22/db +

17-19/db

14- 16/ dst +

11-13/dst


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, planowania i realizacji działań przedsiębiorczych oraz społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anna Waligóra, Przedsiębiorczość społeczna, gospodarka społeczna, CeDeWu, Warszawa 2022

2. Mellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.

3. Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2014.

4 Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

5. Jamka B. (red.), Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012.

6. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, 2013.

7. Kolb, B. M. (2020). Entrepreneurship for the creative and cultural industries. Routledge.

Literatura uzupełniająca:

1. Tracy B., Przedsiębiorczość.. Jak założyć i rozwijać własną firmę, Wyd. Helion 2021.

2. Duraj, N., Pieloch-Babiarz A., Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, ebook: pdf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014.

3. ML Books International - IPS, Encyclopedia of Entrepreneurship, Borsella Ralph 2015.

Efekty uczenia się:

K_W03 student zna charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i ich relacje do innych dyscyplin ze szczególnym uwzględnieniem procesów przedsiębiorczości

K_W04 student wykazuje cechy człowieka przedsiębiorczego, rozumie swoje intencje przedsiębiorcze oraz skłonność do ryzyka a także podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy P6U_W P6S_WG

K_W05 student zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania instytucji ekonomicznych oraz instytucji otoczenia biznesu takich jak parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi P6U_W P6S_WG

K_W06 student zna instrumenty wsparcia przedsiębiorczości (finansowe i niefinansowe) P6U_W P6S_WG

K_W07 student zna metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby analizy biznesowej P6U_W P6S_WG

K_U01 student dostrzega zmiany zachodzące w gospodarce i prawidłowo interpretuje podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z wykorzystaniem nabytej wiedzy ekonomicznej P6U_U P6S_UW

K_U02 student potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze oraz wyciągać wnioski dla prowadzenia działalności gospodarczej P6U_U P6S_UW

K_K02 student posiada metody rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy i

doświadczenia ekspertów z zakresu przedsiębiorczości P6U_K P6S_KK

K_K03 student potrafi podjąć aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działalność gospodarczą i odpowiedzialnego wypełniania powierzanych mu ról P6U_K P6S_KO

K_K04 student zna aspekty prawne podejmowania działalności gospodarczej P6U_K P6S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bednarzewska
Prowadzący grup: Kinga Bednarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bednarzewska
Prowadzący grup: Kinga Bednarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bednarzewska
Prowadzący grup: Kinga Bednarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0