Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-O.8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

makroekonomia, mikroekonomia

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 60 g/3 ECTS, w tym:

- wykład 30 g./2 ECTS

- ćwiczenia 30 g. /1 ECTS


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 90 g./3 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 30 g. /1 ECTS

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 30 g./1 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu 30g. 1 ECTS


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 150

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 6


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- egzamin pisemny

- sprawdzian częściowy

- sprawdzian końcowy


Pełny opis:

Głównym celem jest zapoznanie studentów ze zjawiskami, procesami i prawidłowościami występującymi w najważniejszych dziedzinach międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Podstawowy efekt kształcenia polega na zrozumieniu przez studentów mechanizmów ekonomicznych występujących w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, reguł międzynarodowej polityki handlowej oraz roli organizacji międzynarodowych w kształtowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przygotowanie studentów do przeprowadzania analizy sytuacji gospodarczej w skali globalnej i regionalnej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Oziewicz E., Michałowski T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2013.

2. Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

3. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2000.

4. Budzowski K., Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008. https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1750/Ekonomiczne_problemy_handlu_mi%C4%99dzynarodowego_Budzowski_Klemens_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Wojtas M., Tendencje protekcjonistyczne w handlu światowym, „International Business and Global Economy”, no. 37, 2018. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171538901

6. J. Włodarczyk, Introduction to international economics, Katowice : Publishing House of the Uniwersity of Economics in Katowice, 2019.

Uzupełniająca:

1. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Warszawa 2011.

2. Mińska-Struzik E., (red.), Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, Difin 2012.

3. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.

4. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2005.

5. Jantoń-Drozdowska E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań 2009.

6. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Warszawa 2005.

7. Krugman P. Obstfeld M., International economics, 11th edition, Pearson 2015.

8. Mucha-Leszko B. (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

9. Mucha-Leszko B., Kąkol M. , Polityka handlowa w warunkach Pax Britannica i Pax Americana, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVI, nr 2, 2012, s. 153-163.

10. UN DESA, World Economic Situation and Prospects 2022, https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-W1- zna elementarną terminologię używaną w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

-W2 - zna standardowe metody analizy i prezentacji danych społeczno-ekonomicznych - dotyczących handlu międzynarodowego

-W3 -zna i interpretuje podstawowe zasady i regulacje w obszarze finansów i rozliczeń międzynarodowych

-W4 - posiada wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego z uwzględnieniem specyfiki rynków międzynarodowych

Umiejętności:

-U1 -potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

-U2 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce, w tym gospodarce globalnej

-U3 -potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych na różnych etapach rozwoju gospodarki światowej

-U4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów społeczno-gospodarczych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej, i UE wynikających z funkcjonowania na globalnym rynku

- U5 - potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy handlu zagranicznego kraju

Kompetencje społeczne:

-K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

-K2 - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego wynikające z dużej zmienności sytuacji na rynkach międzynarodowych

-K3 - docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla kształtowania relacji ekonomicznych i procesu rozwoju gospodarczego oraz globalizacji gospodarki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Mucha-Leszko
Prowadzący grup: Bogumiła Mucha-Leszko, Katarzyna Twarowska-Mól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Mucha-Leszko
Prowadzący grup: Bogumiła Mucha-Leszko, Katarzyna Twarowska-Mól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wojtas
Prowadzący grup: Katarzyna Twarowska-Mól, Monika Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wojtas
Prowadzący grup: Katarzyna Twarowska-Mól, Monika Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białowąs
Prowadzący grup: Tomasz Białowąs, Monika Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)