Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2N-F-SUSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System ubezpieczeń społecznych w Polsce
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej .

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Łącznie:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 9 g.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury i przygotowanie się do zaliczeń i egzaminu 15 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 24 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 1

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacji efektów kształcenia dokonuje się na podstawie egzaminu w formie testu jednokrotnego wyboru w sesji egzaminacyjnej (Wirtualny Kampus UMCS).

.

Pełny opis:

W trakcie zajęć przedstawia się genezę ubezpieczenia społecznego i etapy jego rozwoju. Wyjaśnia się pojęcie, funkcje i zasady ubezpieczenia społecznego, przedstawiając jego istotę w świetle literatury przedmiotu. Analizuje się się zasady podlegania i finansowanie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń społecznych w Polsce. Dokonuje się charakterystyki świadczeń ubezpieczeniowych (emerytur, rent, zasiłków itp.). Ukazuje się także funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w system ubezpieczeń społecznych, głównie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Muszalski W., Ubezpieczenia społeczne. PWN, Warszawa 2004.

2.Szpor G., (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis. Warszawa 2003.

3. Koczur W., Zabezpieczenia społeczne: zarys problematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2012.

4. Social Insurance Institution, Compendium, ZUS 2021, https://www.zus.pl/documents/10182/167615/2990_21_ZUS_Informator_Compendium_EN_2021_WCAG.pdf/282fc7f1-fc3a-cc37-52f0-bdaa0a889202?t=1636121657135

5. Ustawa z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych.

Literatura uzupełniająca:

1. Instytucja zabezpieczenia społecznego. Najważniejsze informacje. ZUS, Warszawa 2021, https://www.zus.pl/documents/10182/167615/ZUS_informator.pdf/16d52bec-a63d-476a-a208-58bd19cc67f4

2. Publikacje zawarte na stronach internetowych : ZUS, MRiPS

3. Social Security in Poland, Social Insurance Institution, Warsaw 2021, https://www.zus.pl/documents/10182/167615/Social+Security+in+Poland/71ffe1b1-c142-48fa-a67b-0c7e1cec6eb6

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

W1: identyfikuje ubezpieczenia społeczne jako element zabezpieczenia społecznego w systemie nauk społecznych.

W2: zna podstawowe pojęcia dotyczące ubezpieczeń społecznych.

W3: rozróżnia i charakteryzuje podstawowe zasady realizacji ubezpieczeń jako narzędzia polityki społecznej.

W4: rozróżnia i charakteryzuje instytucje realizujące zadania w zakresie ubezpieczeń społecznych .

Umiejętności

Student:

U1: rozpoznaje i prawidłowo interpretuje zjawiska społeczno-gospodarcze związane z ubezpieczeniami społecznymi.

U2: analizuje przyczyny i skutki działań podejmowanych przez podmioty/instytucje polityki społecznej w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Kompetencje społeczne

Student:

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego.

K2:uznaje wartość odpowiedzialnego przygotowania się do swoich zadań oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i pozyskanych umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)