Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2N-SEM.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pogłębiona wiedza na temat regulacji normatywnych, struktur, zależności ekonomicznych, mechanizmów funkcjonowania rynków i podmiotów w nim uczestniczących

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):


90 godz./4 pkt. ECTS


analiza tekstów, dyskusja


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


260 godz./10 pkt. ECTS


przygotowanie pracy dyplomowej


c) egzamin dyplomowy


150 godz./6 pkt. ECTS


przygotowanie do egzaminu i egzamin


Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu:500

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja i ocena przedkładanych tekstów stanowiących elementy pracy dyplomowej

Pełny opis:

Przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze teoretyczno-empirycznym z zakresu finansów i rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi przez Wydział Ekonomiczny UMCS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Poskrobko B. (red.), Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2020.

2) Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.

3) Sirojcu Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1) Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE we Wrocłąwiu, Wrocław 2006.

2) Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2015.

3) IBUK libra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/210315

4) Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

5) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna w ujęciu pogłębionym pojęcia, zależności i mechanizmy dotyczące ekonomii i finansów

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady działania struktur i instytucji rynku finansowego

- zna w stopniu pogłębionym uwarunkowania prawne i ekonomiczne funkcjonowania instytucji, podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i rynków finansowych

- zna w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji danych oraz opisu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów i rynków finansowych

Umiejętności

- potrafi dokonywać zaawansowanej interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów zachodzących w gospodarce

- potrafi przeprowadzać zaawansowane analizy sytuacji podmiotów i na rynkach finansowych

- potrafi pozyskiwać informacje oraz dokonywać ich krytycznej analizy

- potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy na poziomie badawczym

Kompetencje społeczne

- jest gotów do przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tamara Galbarczyk, Jolanta Szołno-Koguc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Elżbieta Bukalska, Jan Chadam, Włodzimierz Ciseł, Jakub Czerniak, Tamara Galbarczyk, Małgorzata Kamieniecka, Mariusz Kicia, Anna Korzeniowska, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Janusz Narkiewicz, Jolanta Szołno-Koguc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Włodzimierz Ciseł, Tamara Galbarczyk, Magdalena Jaworzyńska, Mariusz Kicia, Agnieszka Kister, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Bożena Oleszko-Kurzyna, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Tamara Galbarczyk, Krzysztof Gawron, Magdalena Jaworzyńska, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Jolanta Szołno-Koguc, Bartłomiej Twarowski, Anna Wawryszuk-Misztal, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Renata Kwiatkowska, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Elżbieta Bukalska, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Agnieszka Nóżka, Bożena Oleszko-Kurzyna, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Joanna Świerk, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)