Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy podatkowe na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2S-PF.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy podatkowe na świecie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje uzyskane w toku studiów w ramach przedmiotów takich jak Prawo finansowe i Systemy podatkowe.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 30 godz./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Łącznie:

studiowanie literatury 30 godz. / 1 ECTS

przygotowanie się do zaliczenia 30 godz. /1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 90 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu:3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie pisemne + projekt.

Pełny opis:

W ramach wykładu studenci zapoznają się z normami i zasadami dotyczącymi funkcjonowania systemów podatkowych na świecie oraz rozwiązaniami przyjętymi w poszczególnych krajach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Krajewska, P. Krajewski, Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2012.

2. OECD (2020), Revenue Statistics 1965-2019, OECD Publishing, Paris. (dostęp ze strony BG UMCS -> zasoby elektroniczne -> e-zasoby – wyszukiwarka baz -> OECD iLibrary).

3. OECD (2020), Consumption Tax Trends 2020 : VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues, OECD Publishing, Paris. (dostęp j.w.).

4. OECD (2021), Taxing Wages 2021, OECD Publishing, Paris. (dostęp j.w.).

5. Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2021 edition, European Commission, Luxemburg 2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

• w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizę i prezentację danych dotyczących wysokości i struktury dochodów podatkowych (K_W04);

• zasady i regulacje obowiązujące w obszarze opodatkowania w różnych państwach (K_W10);

• zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności w obszarze opodatkowania podmiotów gospodarczych (K_W14).

UMIEJĘTNOŚCI – ABSOLWENT POTRAFI:

• właściwie dobrać źródła informacji o obowiązujących obecnie regulajach podatkowych (K_U03);

• posługiwać się przepisami prawa podatkowego w celu uzasadnienia konkretnych działań (K_U04);

• wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, dotyczących m.in. wyboru rezydencji podatkowej czy formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (K_U06);

• przygotować wystąpienia ustne dotyczące wybranych problemów finansowych; komunikować się na tematy ekonomiczne dopasowując przekaz do zróżnicowanych kręgów odbiorców (K_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

• krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01);

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystaniem z wiedzy eksperckiej w razie trudności (K_K02);

• do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania gospodarcze oraz odpowiedzialnego pełnienia w nich różnych ról (K_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Prowadzący grup: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Prowadzący grup: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Prowadzący grup: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Prowadzący grup: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)