Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2S-PF.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu prawa finansowego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 15 g/2 ECTS, w tym:

- wykład 15 g./2 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 15 g./1 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 5 godz.

- przygotowanie się do egzaminu 10 godz.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 30 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Istota i zakres pomocy publicznej. Pojęcie pomocy publicznej. Klasyfikacja pomocy publicznej. Formy pomocy publicznej. Ocena przesłanek występowania pomocy publicznej w praktyce – „casestudy.” Reglamentacja udzielania pomocy publicznej. Dopuszczalność udzielania pomocy. Procedura notyfikacyjna. Zwrot pomocy publicznej . Wyłączenia grupowe. Wspólne zasady stosowane przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej (porównywanie wartości pomocy udzielonej w różnych formach, kumulacja pomocy, efekt zachęty, intensywność pomocy publicznej. Definicja MŚP –zasady, limity, niedogodności - analiza przypadków. Pomoc regionalna na wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów UE. Podstawy dopuszczalności pomocy regionalnej: ogólne postanowienia Traktatu oraz ich uszczegółowienie w innych źródłach prawa. Podstawowe kryteria zgodności proponowanego środka pomocy regionalnej z Wytycznymi 2007-2013. „Mapy regionalne": regiony kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz intensywność pomocy. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz intensywność pomocy w Polsce. Cele pomocy regionalnej i koszty kwalifikowalne. Szczególne warunki udzielania pomocy dla „dużych projektów inwestycyjnych”. Dopuszczalność pomocy horyzontalnej. Generalne rozporządzenie KE ws. Wyłączeń grupowych. Pomoc deminimis. Obliczane wartości pomocy publicznej udzielonej w różnych formach –przykłady. Regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej w wybranych formach. Relacja pomiędzy pomocą państwa a polityką spójności Analiza i ocena wybranych programów pomocowych (pod kątem charakteru pomocy, warunków niezbędnych do uznania jej za dopuszczalną, występowania afektu zachęty, katalogu kosztów kwalifikowanych oraz dopuszczalnej intensywności).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak A.: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

2. Wójtowicz-Dawid A.: Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Woletrs Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

3. Akty prawne regulujące sprawy pomocy publicznej - SIP LEX

4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Literatura uzupełniająca:

1. Porzeeżyńska M.: Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej, CH Beck, Warszawa 2020 (Legalis)

2. B. Sierakowski, P. Zimmerman: Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców : komentarz, CH Beck, Warszawa 2020

3. European Commission: State aid Scoreboard 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna w sposób uporządkowany i pogłębiony terminologię używaną

w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz

zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

-posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach

ekonomicznych i finansowych oraz o ich elementach w wymiarze

regionalnym, krajowym i globalnym

-zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów

publicznych

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować złożone zjawiska

społeczno-gospodarcze

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne

opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je

weryfikować

-potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem

znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w

celu uzasadnienia konkretnych działań

-potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe)

dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i

finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

innych osób

-docenia znaczenie nauk o finansach dla kształtowania relacji

finansowych i procesu rozwoju gospodarczego

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny

i przestrzegania zasad etyki zawodowej

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i

doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wójtowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wójtowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0