Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2S-SEM.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Sem?threadId=19:a0bddfb26e2044e6850c999dc15fcaa6@thread.tacv2&ctx=channel
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pogłębiona wiedza na temat regulacji normatywnych, struktur, zależności ekonomicznych, mechanizmów funkcjonowania rynków i podmiotów w nim uczestniczących

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

90 godz./3 pkt. ECTS

analiza tekstów, dyskusja

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

330 godz./11 pkt. ECTS

przygotowanie pracy dyplomowej

c) egzamin dyplomowy

180 godz./6 pkt. ECTS

przygotowanie do egzaminu i egzamin

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu: 600

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja i ocena przedkładanych tekstów stanowiących elementy pracy dyplomowej

Pełny opis:

Przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze teoretyczno-empirycznym z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania finansami zgodnej z zasadami określonymi przez Wydział

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Poskrobko B. (red.), Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2020.

2) Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.

3) Sirojcu Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1) Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE we Wrocłąwiu, Wrocław 2006.

2) Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2015.

3) IBUK libra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/210315

4) Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

5) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Węcławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Jan Chadam, Tamara Galbarczyk, Magdalena Jaworzyńska, Małgorzata Kamieniecka, Piotr Karpuś, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Mariusz Lisowski, Grzegorz Matysek, Janusz Narkiewicz, Agnieszka Nóżka, Henryk Ronek, Elżbieta Skrzypek, Wacława Starzyńska, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Świderska, Joanna Świerk, Bartłomiej Twarowski, Anna Wawryszuk-Misztal, Jerzy Węcławski, Ewa Widz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kamieniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Asyngier, Anna Budzyńska, Tomasz Budzyński, Elżbieta Bukalska, Magdalena Jaworzyńska, Małgorzata Kamieniecka, Mariusz Kicia, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Jarosław Kwit, Grzegorz Matysek, Agnieszka Nóżka, Bożena Oleszko-Kurzyna, Ilona Skibińska-Fabrowska, Wacława Starzyńska, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Joanna Świderska, Anna Wawryszuk-Misztal, Jerzy Węcławski, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kamieniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Asyngier, Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Elżbieta Bukalska, Magdalena Jaworzyńska, Małgorzata Kamieniecka, Mariusz Kicia, Arkadiusz Kijek, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Grzegorz Matysek, Bożena Oleszko-Kurzyna, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Świerk, Anna Wawryszuk-Misztal, Jerzy Węcławski, Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Kicia, Anna Wawryszuk-Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Asyngier, Teresa Bednarczyk, Elżbieta Bukalska, Jan Chadam, Magdalena Jaworzyńska, Małgorzata Kamieniecka, Mariusz Kicia, Arkadiusz Kijek, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Grzegorz Matysek, Agnieszka Nóżka, Bożena Oleszko-Kurzyna, Ilona Skibińska-Fabrowska, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Anna Wawryszuk-Misztal, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Asyngier, Tomasz Budzyński, Elżbieta Bukalska, Jan Chadam, Małgorzata Kamieniecka, Mariusz Kicia, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Grzegorz Matysek, Bożena Oleszko-Kurzyna, Ilona Skibińska-Fabrowska, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Anna Wawryszuk-Misztal, Jerzy Węcławski, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)