Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LN-FiOP.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość, analiza finansowa, planowanie finansowe, finanse przedsiębiorstwa

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a)godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 18 h / 1 ECTS

9 h wy

9 h ca

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 90 h / 3 ECTS

uczestnictwo w przygotowaniu projektu zespołowego ca – 50 h

przygotowanie do sprawdzianu końcowego pisemnego wy - 20 h

przygotowanie pracy zespołowej wy - 20 h

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 108 h

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

efekty uczenia się w zakresie wiedzy - praca pisemna końcowa

efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności - prace zespołowe projektowe

Pełny opis:

Zadaniem wykładu jest wskazanie celu i zastosowania przygotowania biznes planu; wskazanie funkcji oraz różnych sytuacji w których

opracowanie biznes planu jest konieczne lub przydatne; wskazanie etapów oraz elementów biznes planu.

Zadaniem ćwiczeń jest wskazanie etapów i elementów przygotowania prognoz finansowych, będących elementem biznes planu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Paździor A., Biznes plan: klucz do rozwoju przedsiębiorstwa, WSPiA, L:ublin 2010

A. Tokarski i in., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan, jak go budować i analizować, CeDeWu Sp z o.o., Warszawa 2007

Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2007

S. Zehle, G. Friend, Guide to Business Palnning, London Economist Book, 2009, dostępne online w Bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Student zna i rozumie

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W2 - Student właściwie i w zaawansowanym stopniu charakteryzuje rolę i znaczenie prowadzenia działalności gospodarczej (K_W05)

W3 - Student opisuje ze zrozumieniem rolę aktorów życia gospodarczego (aktora, menedżera, pracowników) (K_W05)

W4 - Student prawidłowo i w zaawansowanym stopniu rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomiczno-finansowych (K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student posługuje się przepisami prawa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U04)

U3 - Student prawidłowo formułuje misję, wizję, cele i strategie działania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych (K_U02)

U4 - Student prognozuje sprawozdania finansowe oraz identyfikuje potrzeby w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student jest gotów do:

K1 - Student organizuje proces uruchamiania działalności gospodarczej (K_K04)

K2 - Student pracuje w zespołach zajmujących się projektami gospodarczymi (K_K07)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)