Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LS-O.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykłady - 30h,

- ćwiczenia - 30h.

Łącznie: 60h/2 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury - 30h,

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 30h,

- przygotowanie do zaliczenia wykładów - 30h.

Łącznie: 90h/3 ECTS


Sumarycznie: 150h/5 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, W4 – egzamin pisemny

U1 , U2 – kolokwium z ćwiczeń

K1 – ocena aktywności na ćwiczeniach

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu kategorii, praw, teorii i modeli, za pomocą których mikroekonomia dokonuje opisu zjawisk i procesów rynkowych oraz zapoznanie ze sposobami podejmowania decyzji przez konsumentów, producentów, pracowników w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów na różnych rynkach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

2. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

3. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2016.

4. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór zadań, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Frank R., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

2. Mikroekonomia – Podstawy, OpenStax Poland, 2022, www.OpenStax.org

3. Koutsoyiannis A., Modern Microeconomics, Palgrave Macmillan, London 1985, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-15603-0

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 (K_W01; K_W04; K_W05; K_W07; K_W15): Student rozpoznaje cechy podmiotu gospodarującego i zasady jego funkcjonowania.

W2 (K_W12): Student wyjaśnia zasady działania mechanizmu rynkowego.

W3 (K_W02; K_W11): Student identyfikuje podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, przedsiębiorcy na rynku.

W4 (K_W03;K_W08): Student opisuje zasady funkcjonowania struktur rynkowych.

Umiejętności:

U1 (K_U01; K_U03; K_U05; K_U07): Student analizuje i prawidłowo interpretuje zjawiska i procesy gospodarcze.

U2 (K_U02; K_U09): Student formułuje, analizuje i rozwiązuje złożone problemy ekonomiczne.

Kompetencje:

K1 (K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07): Student chętnie podejmuje się uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia analiz mikroekonomicznych i wykorzystywania ich w praktyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Mamcarz
Prowadzący grup: Anna Kasprzak-Czelej, Katarzyna Królik-Kołtunik, Henryk Mamcarz, Agnieszka Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Tomasz Kijek, Anna Matras-Bolibok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Tomasz Kijek, Anna Matras-Bolibok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Tomasz Kijek, Anna Matras-Bolibok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Tomasz Kijek, Anna Matras-Bolibok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Tomasz Kijek, Anna Matras-Bolibok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)