Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-MSG-LS-O.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie międzynarodowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład – 30 h

ćwiczenia – 15 h

Łącznie godziny kontaktowe: 45 h/2 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 15 h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 20 h

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 20 h

Łącznie godziny niekontaktowe: 55 h/2 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 100 h/ 4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny, analiza przypadku indywidualna i grupowa, grupowe przygotowanie pracy zaliczeniowej, prezentacje grupowe.

Pełny opis:

Zarządzanie międzynarodowe odnosi się do przedsiębiorstwa, które wchodzi we współpracę z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Podstawowe problemy wchodzące w zakres zarządzania międzynarodowego dotyczą strategii międzynarodowych, struktur organizacyjnych dla operacji międzynarodowych, zarządzania zasobami ludzkimi, funkcji menedżerskich w firmach międzynarodowych oraz zarządzania międzykulturowego.

W zarządzaniu międzynarodowym otoczenie kulturowe determinuje sposób podejścia kierownictwa do planowania, organizowania, motywowania pracowników, przewodzenia, komunikowania się, stopnia decentralizacji władzy, rozwiązywania konfliktów, zarządzania grupą, podejmowania decyzji, prowadzenia negocjacji biznesowych. Wielokulturowość jest podstawowym problemem wpływającym na decyzje kierownicze w międzynarodowym przedsiębiorstwie.

Wykład poświęcony jest teoretycznym zagadnieniom obrazującym istotę zarządzania międzynarodowego, internacjonalizacji i przedsiębiorstwa międzynarodowego, wybranych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym z silnym akcentem na kulturowy wymiar. Student poznaje zależności między cechami kultur narodowych a możliwościami umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Teoria przeplatana jest praktycznymi przykładami wyzwań i rozwiązań stosowanych w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Ćwiczenia opierają się na analizie i dyskusji zagadnień przedstawiających problemy kulturowe w działalności międzynarodowej.

Przedmiot ten stanowi wprowadzenie do innych przedmiotów dotyczących biznesu międzynarodowego, przedsiębiorstwa międzynarodowego i zarządzania międzykulturowego.

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. Andrews T., Mead R., Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. Wiktor J., Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, C. H. Beck, Warszawa 2017.

3. Śliwiński R., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Difin, Warszawa 2020.

Uzupełniająca literatura:

4. Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

5. Stępień B., Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2018.

6. Przytuła S., Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, Difin, Warszawa 2017.

7. Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.

8. Teczke J., Buła J., Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, International Management Foundation Cracow University of Economics, Kraków 2017.

9. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - Student opisuje międzynarodowe oraz międzykulturowe procesy zachodzące między podmiotami gospodarczymi w gospodarce światowej

K_W12 - Student określa wpływ zróżnicowanego kulturowo środowiska na zasady tworzenia, funkcjonowania i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w otoczeniu międzynarodowym

K_W13 - Student charakteryzuje metody, techniki i narzędzia planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

Umiejętności:

K_U01 - Student dostrzega i interpretuje zjawiska społeczne,, w obszarze zarządzania i międzykulturowe w skali międzynarodowej

K_U14 - Student potrafi organizować działania indywidualne i w grupie

Kompetencje społeczne:

K_K01 - Student zachowuje krytycyzm co do poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania międzynarodowym przedsiębiorstwem i zróżnicowanego kulturowo środowiska pracy

K_K02 - Student akceptuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wiedzy ekspertów dla rozwiązywania problemów w przypadku trudności z samodzielnym znalezieniem rozwiązania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chmielewska-Muciek
Prowadzący grup: Dorota Chmielewska-Muciek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)