Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-MSG-LS-O.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biznesu międzynarodowego
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna i ciekawość poznawcza

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

30h/1 ECTS, w tym:

- 15h wykłady

- 15h ćwiczenia

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

50h/2 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 25h

- przygotowanie się do zaliczenia 25h

Sumaryczna ilość ECTS dla przedmiotu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny, prezentacja i analiza przypadku (grupowa)

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi działalności gospodarczej prowadzonej w skali międzynarodowej. Słuchacze powinni być świadomi, że współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w nieustannie zmieniającym się środowisku. Efektem kursu będzie rozwinięcie przekonania wśród słuchaczy, że wszystkie decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo powinny uwzględniać wewnętrzne i zewnętrze warunki, w których firma funkcjonuje. W rezultacie studenci będą dysponować wiedzą, dającą możliwości analizowania rzeczywistości z szerszej perspektywy. Zajęcia stanowią wprowadzenie do innych przedmiotów w ramach kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.

2. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym: aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2021 (dostępne online na platformie ibuk - poprzez konto BG UMCS).

3. Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

4. Rosińska-Bukowska M., Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2009.

Literatura uzupełniająca:

5. Tamer Cavusgil A., Knight G. Riesenberger J., International Business, The New Realities, 5th Edition, Global Edition, Pearson, Boston

2020.

6. Daniels J. D., Radebaugh Lee H., Sullivan D. P., Click R. W., International Business. Environments&Operations, Pearson, Boston 2021.

7. Hit M. A., Li D., Xu D., International strategy: From local to global and beyond, Journal of World Business, Vol. 51, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.016

8. Pasierbiak P., Evolution of Korean Foreign Direct Investment in CEE since Global Financial Crisis, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, pp. 13312-13321.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: student zna i rozumie zmiany strukturalne w gospodarce globalnej

W2: student wyjaśnia znaczenie środowiska międzynarodowego dla funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych

W3: student zna i rozumie proces tworzenia i rozwijania różnych form przedsiębiorczości w skali międzynarodowej

Umiejętności

U1: student dostrzega i prawidłowo interpretuje zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w środowisku międzynarodowym

U2: student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów społeczno-gospodarczych w umiędzynarodowionym przedsiębiorstwie, w otwartej gospodarce narodowej oraz w skali regionalnej i światowej

U3: student potrafi komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii

Kompetencje społeczne

K1: student jest gotowy myśleć i działać w przedsiębiorczy sposób oraz podejmować działalność gospodarczą w wymiarze międzynarodowym

K2: student staje się bardziej nastawiony na cele indywidualne i grupowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pasierbiak
Prowadzący grup: Paweł Pasierbiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0