Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czy możemy wybierać siebie? Współczesne teorie tożsamości podmiotu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-PH-2N.WTT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czy możemy wybierać siebie? Współczesne teorie tożsamości podmiotu
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

18,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

27,0 Przygotowanie się studenta do zaliczenia

40,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na wykładzie. Rozmowa indywidualna w celu ustalenia ostatecznej oceny

Pełny opis:

Człowiek przychodząc na świat zastaje określone warunki kulturowe, które wpływają na jego zachowania, percepcję, wybory życiowe - na to kim jest. Nie możemy istnieć poza społeczeństwem i kulturą – co uświadomił nam już Arystoteles. Kultura nie pozbawia nas jednak indywidualności czy wolnej woli, umożliwia, a niekiedy utrudnia indywidualny rozwój człowieka. Z jednej strony, kultura ogranicza człowieka poprzez narzucenie mu określonych norm i wzorców zachowań, z drugiej strony, jest źródłem wolności i indywidualności. W takich ramach kształtuje się tożsamość człowieka. Jaką jest zatem tożsamość nowoczesna (ponowoczesna)? – to pytanie podejmowane na zajęciach w oparciu o współczesne teorie podmiotowości.

Literatura:

1. Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

2. Bauman Z., Kultura jako praxis, przeł. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2012.

3. Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

4. Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, przeł. A. Ochocki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

5. Branicki W., Tożsamość a wirtualność, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2009.

6. Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, PWN, Warszawa 2009.

7. Elliott A., Koncepcje „ja”, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.

8. Foucault M., Techniki siebie [w:] tenże, Filozofia historia polityka. Wybór pism, tłum i wstęp D. Leszczyński i L. Rasiński, PWN, Warszawa 2000, s. 247-275.

9. Frank M., Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

10. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Sulżycka, PWN, Warszawa 2001.

11. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

12. Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.

13. Redliński E, Konopielka, różne wydania/ film w reżyserii W. Leszczyńskiego z 1982.

14. Ricoeur P., O sobie samym jako innym, B. Chełstowski, naukowe oprac. i wstęp M. Kowalska, PWN, Warszawa 2003.

15. Tylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., PWN, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Student wymienia i opisuje współczesne teorie tożsamości podmiotu.

Student definiuje tożsamość tradycyjną i nowoczesną.

Student dostrzega przemiany, jakie zaszły w rozumieniu tożsamości we współczesności.

Student przejawia postawy samodzielnego kształcenia się, krytycyzmu i odpowiedzialności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)