Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia pieniądza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-PH-LS.HP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia pieniądza
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy: Moduł przedmiotów humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład: 15

Konsultacje indywidualne: 2

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): Przygotowanie do kolokwium końcowego, obowiązkowa lektura: 40

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 57

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Praca pisemna w formie eseju o objętości 4 - 5 000 znaków na jeden z następujących tematow:

- Funkcja tezauryzacyjna pieniądza i jej realizacja w dziejach.

- Metale szlachetne w dziejach pieniądza polskiego.

- Zjawisko inflacji w epoce pieniądza kruszcowego.

Dodatkowym kryterium zaliczenia jest regularna obecność na wykladach.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu, w trakcie którego ukazane zostaną dzieje pieniądza, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, w tym ziem polskich. Obejmować on będzie okres od upadku Imperium Rzymskiego aż po wiek XX.

Szczegółowa tematyka wykładów:

1. Pieniądz we wczesnym średniowieczu (pieniądz przedkruszcowy, tradycje imperium rzymskiego, reforma karolińska i jej konsekwencje.

2. Okres denarowy w Europie i Polsce (do schyłku XIII w.)

3. Reforma pieniężna w XIII-XV w. - moneta złota i groszowa.

4. Przemiany pieniądza w XVI - XVII w. (waluta złota, talarowa, eksperymenty z pieniądzem kredytowym i papierowym).

5. Kryzys monetarny w Polsce XVII-XVIII w. i reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego.

6.Waluta w Europie w XVIII i XIX wieku.

7-8. Pieniądz na ziemiach polskich w okresie rozbiorów.

9. Kryzys systemu złotowego w Europie w okresie I wojny światowej i czasach powojennych, system złotowo-sztabowy.

10-11. Pieniądz w Polsce międzywojennej.

12. Polityka pieniężna okupantów w okresie II wojny światowej,

13. Pieniądz prywatny, specjalne środki płatnicze itd. w dziejach.

14-15. Pieniądz i reformy walutowe w okresie realnego socjalizmu.

16. Pieniądz na świecie po II wojnie światowej.

17. Pieniądz III RP.

Literatura:

1. T. Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej (wydanie obojętne).

2. R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.

3. E. Korczyńska, B. Paszkiewicz, Mennictwo XIX i XX wieku, Kraków 1989.

4. Pieniądz i banki (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość. Red. K. Filipow, Warszawa 2002.

5. Psucie pieniądza w Europie Środkowowschodniej od antyku po czasy współczesne. Red. K. Filipow, Warszawa 2009.

6. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii (tylko rozdział: numizmatyka), Warszawa 2004.

7. J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich, Wrocław 1973.

8. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Aukcja Nr 50: B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta do urodnej panny, Warszawa 2012.

9. G. i A. Wójtowicz, Historia monetarna Polski, Warszawa 2003.

10. J. Zajda, Kierunki polityki walutowej Polski w okresie międzywojennym, Warszawa-Poznań 1986.

11. Z. Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Kraków 1981.

Efekty uczenia się:

K_W01 student zna i rozumie terminologię dotycząca pieniądza używaną w ekonomii, jej źródła oraz zastosowania.

K_W05 student zna i rozumie zasady działania mechanizmu rynkowego ze szczegolnym uwzglednieniem roli pieniadza.

K_U01 potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz rozwiązywać złożone i nietypowe

problemy z wykorzystaniem nabytej wiedzy ekonomicznej, z uwzglednieniem dziejow pieniądza.

K_K01 potrafi dokonać krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jawor
Prowadzący grup: Grzegorz Jawor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0