Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czym jest czas?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-CC-23Z(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czym jest czas?
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza humanistyczna na poziomie studiów licencjackich

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 5h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 35h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 20h

Przygotowanie się do zaliczenia 10h

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 20

Lic3ba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W3 Rozmowa

U1-U3 Ocena prezentacji studentów

K1-K2 Obserwacja dyskusji w grupie


Pełny opis:

Tematyka zajęć dotyczy czasu i temporalności w różnych wymiarach konceptualnych – czasu linearnego, czasu przeżywanego, rytmów i cykli biologicznych i społecznych, skończoności. Studenci zapoznają się z refleksją nad czasem mieszczącą się, z grubsza, w czterech tradycjach filozoficznych – fizykalistycznej, analityczno-metafizycznej, fenomenologiczno-hermeneutycznej, kognitywistyczno-empirycznej. W oparciu o kluczowe dla poszczególnych tradycji teksty historyczne i współczesne do nich komentarze, poruszone zostaną kwestie dot. ontologii i epistemologii czasu, w tym zagadnienia metodologiczne dotyczące obiektywizacji strumienia świadomości. Ponadto zajęcia dotkną tematyki rytmów biologicznych, społecznego wymiaru czasu, psychopatologii doświadczenia temporalnego oraz czasoprzestrzeni.

Literatura:

Obowiązkowa (fragmenty):

Arystoteles, Fizyka, PWN 1968.

Augustyn, Św. Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków: Znak 2006.

Fuchs, T. (2013). Temporality and Psychopathology. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 12(1), 75–104.

Hawking, S. Krótka historia czasu, Zysk i S-ka 2015.

Husserl, E. (1991). On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893-1917) (J. B. Brough, Trans.). Kluwer Academic Publishers.

Heidegger, M. Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa: PWN 1994.

Kant. I. Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty: Antyk 2001.

Koselleck, R. Semantyka historyczna, przeł. W. Kunicki, red. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie 2001.

Melges, F. T. (1982). Time and the Inner Future. A Temporal Approach to Psychiatric Disorders. John Wiley & Sons, Ltd.

Minkowski, E. (1970). Lived Time. Phenomenological and Psychopathological Studies (N. Metzel, Trans.). Northwestern University Press.

McTaggart, J. E. (1908). The Unreality of Time. Mind: A Quaterly Review of Psychology and Philosophy, 17, 456–473.

Poeppel, E. Granice świadomości, Państwowy Instytut Wydawniczy 1989.

Rosa H. Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii późnonowoczesnej czasowości, Europejskie Centrum Solidarności 2020.

Uzupełniająca:

Calender C. ed. The Oxford Handbook of Philosophy of Time, OUP, Oxford 2013.

Buczyńska-Garewicz, H. Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków: Universitas 2003.

Carr, D. Przyszła przeszłość, O hierarchizacji wymiarów czasu u Husserla, Diltheya i Heideggera, w: Wokół rozumienia, Studia i szkice z hermeneutyki, przeł. G. Sowinski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papierskiej Akademii Teologicznej 1993, s. 415 – 436.

Kracauer, S. Time and History, w: History and Theory, Beiheft 6 (1966) History and the Concept of Time, s. 65 – 78.

Michalski, K. Logika i czas, próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, Warszawa: PIW 1988.

Mooij, J.J.A. Time and Mind, The History of a Philosophical Problem, trans. P. Mason, Leiden – Boston: Brill 2005.

Ricoeur, P. Time and Narrative, Vol. III, trans. K. Blamey, D. Pellauer, Chicago and London: The University of Chicago Press 1988.

Such, J. Kłopoty fizyki i kosmologii z uniwersalnością czasu, w: Nowa Krytyka 16 (2004), s. 161 – 166.

Turetzky, P. Time, London and New York: Routledge 1998.

Wrzosek, W. In Search of Historical Time. An Essay on Time, Culture, and History, w: Narration and Explanation, ed. J. Topolski, Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi 1990, s. 119 – 129.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, Student nabywa elementarnej wiedzy z zakresu historii filozoficznej refleksji nad czasem

W2, Wie, na czym polega różnica między głównymi nurtami refleksji nad czasem, w szczególności odmiennymi konceptualizacjami tego fenomenu

W3, Zna podstawową terminologię z zakresu psychologii i psychopatologii doświadczenia temporalnego

Umiejętności:

U1, Student potrafi scharakteryzować podstawowe koncepcje dot. „natury” czasu oraz roli świadomości w jego percepcji/doświadczeniu

U2, Potrafi ze zrozumieniem zapoznawać się z filozoficzną literaturą anglojęzyczną dot. temporalności

Kompetencje społeczne:

K1, Student nabywa kompetencji komunikacji abstrakcyjnych idei w prostej formie oraz argumentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Moskalewicz
Prowadzący grup: Marcin Moskalewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0