Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontakty z mediami (przedmiot praktyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontakty z mediami (przedmiot praktyczny)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa wiedza w zakresie komunikowania społecznego i mediów zdobyta w trakcie studiów

- umiejętność korzystania z różnych źródeł i wyszukiwania informacji

- umiejętność pracy samodzielnej i pracy w grupie

- umiejętność jasnej i zrozumiałej prezentacji posiadanej wiedzy

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: (godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów, godziny konsultacji indywidualnych): 30,0

- Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu: przygotowanie notatek, pisanie prac, czytanie literatury, itp.: 15,0

- Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 15,0

Suma: 60,0 (1 punkt ECTS odpowiada 30 godzinom pracy studenta)


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Rozwiązywanie zadań problemowych

Case study

Prezentacja multimedialna indywidualna

Praca zaliczeniowa

Aktywność


Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę socjologicznej analizy funkcjonowania mediów masowych, ich roli oraz form oddziaływania na życie społeczne. W zakresie wiedzy student powinien opanować kluczowe terminy i problemy z omawianego obszaru oraz znać podstawowe koncepcje teoretyczne. W kontekście umiejętności słuchacz powinien z perspektywy socjologii poprawnie omawiać i analizować zagadnienia z związane z rynkiem mediów masowych. W zakresie postaw studenta charakteryzować powinno wyczulenie na etyczną stronę przekazów medialnych oraz konsekwencji ich oddziaływania.

Literatura:

Fiske J.: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum 1999

Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Warszawa: PWN 2015

Maigret E.: Socjologia komunikacji i mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa 2012

McQuail D.: Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN 2007

Sorlin P.: Mass media. Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2001.

Van Dijk J.: Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: PWN 2010

Efekty uczenia się:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę na temat roli mediów i ich wpływu na życie społeczne

W2: Student zdobywa wiedzę z zakresu rozpoznawania i rozumienia znaczenia oraz wpływu czynników społecznych na współczesne media

U1: Student potrafi dobrać odpowiednią perspektywę teoretyczną do analizy wybranych problemów z dziedziny komunikacji masowej

U2: Student posiada umiejętność pogłębionego rozumienia, analizowania i oceny zjawisk społecznych poprzez pryzmat oddziaływania na społeczeństwo tradycyjnych i nowych mediów

K1: Student wykazuje się postawą świadczącą o umiejętności krytycznego myślenia i analizowania faktów społecznych (faktów medialnych)

K2: Student jest przygotowany do przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gwozda
Prowadzący grup: Mariusz Gwozda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gwozda
Prowadzący grup: Mariusz Gwozda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Bytniewska
Prowadzący grup: Hanna Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Bytniewska
Prowadzący grup: Hanna Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Bytniewska
Prowadzący grup: Hanna Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Szcześniak
Prowadzący grup: Karolina Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)