Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.28
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk humanistycznych i społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – punkty ECTS

60 – zajęcia

2 – egzamin

13 – konsultacje i zaliczenie

Razem: 70 godzin = 3 punkty ECTS


Godziny nie-kontaktowe – punkty ECTS

20 – przygotowanie do zajęć

20 – przygotowanie do zaliczenia, pracy pisemnej

30 – przygotowanie do egzaminu

Razem: 70 godzin = 3 punkty ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie pisemne, egzamin ustny

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi elementarnej wiedzy z podstaw nauk humanistycznych i społecznych, ukazanie roli tych nauk w życiu człowieka oraz ich wkładu w rozwój kultury i cywilizacji społecznej.

Efekty uczenia się:

01 zna i rozumie definicje podstawowych pojęć filozoficznych oraz pojęć z zakresu nauk humanistycznych i społecznych [K_W02]

02 zna specyfikę przedmiotową filozofii, jej kierunki, nurty, wybrane koncepcje, w tym z zakresu filozofii społecznej [K_W01]

03 zna historię powstania i rozwoju filozofii, nauk humanistycznych i społecznych oraz rozumie znaczenie filozofii i jej wpływ na rozwój nauk humanistycznych i społecznych, kultury i cywilizacji europejskiej oraz życia społecznego [K_W05]

04 zna i rozumie procesy historyczne i kulturowe, z których wyłoniły się nauki humanistyczne i społeczne [K_W05]

05 potrafi zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę do analizy życia społecznego oraz interpretować wybrane stanowiska filozoficzne, nauk humanistycznych i społecznych, ich dziedziny, kierunki, nurty [K_U01]

06 potrafi komunikować się stosując wybraną terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych [K_U03]

07 potrafi posługiwać się w dyskusji takimi pojęciami, jak liberalizm, konserwatyzm, natura ludzka, dobro wspólne, demokracja, itp. przy opisie, ocenie i wyjaśnianiu analizowanych zagadnień, a także przy formułowaniu argumentów i uzasadnień [K_U04]

08 potrafi posługiwać się w dyskusji takimi pojęciami, jak nomotetyzm, idiografizmm, antynaturalizm, indywidualizm metodologiczny [K_U04]

09 jest otwarty na różnorodne poglądy, potrafi krytycznie ocenić przekonania o charakterze światopoglądowym (utopie, ideologie) [K_K01]

10 jest świadomy znaczenia roli nauk humanistycznych, społecznych oraz filozofii w rozwoju dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego Europy [K_K02]

11 jest świadomy znaczenia roli procesów społecznych i kulturowych oraz znaczenia wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i filozofii w ich wyjaśnianiu, a także w interpretacji życia codziennego [K_K03, K_K04]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)