Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.33
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

25,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

30,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny

Pełny opis:

Tematyka zajęć dotyczy wpływu innych osób na myśli, emocje i zachowania jednostek. Student zapozna się z nauką badającą procesy psychiczne i zachowania ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych.

Literatura:

E. Aronson, T. Willson, R. Akert, „Psychologia Społeczna. Serce i Umysł”, Zysk i S – ka, Poznań 2007.

E. Aronson „Człowiek istota społeczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

„Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów", red. E. Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

P. Zimbardo, F.Ruch „Psychologia i śycie”, PWN, 2002

R. Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi - teoria i praktyka”, Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007,

Z. Nęcki „Wzajemna atrakcyjność”, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1990.

B. Wojciszke „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

A. Zwoliński, „Obraz w relacjach społecznych”, Kraków 2003

Efekty uczenia się:

01 definiować podstawowe pojęcia psychologii społecznej

02 scharakteryzować podstawowe eksperymenty i wybrane koncepcje psychologii społecznej

03 wytłumaczyć powstanie i rozwój psychologii społecznej

04 zastosować koncepcje i eksperymenty psychologii społecznej do wyjaśnień zjawisk i zachowań społecznych.

05 stosować podstawową terminologię psychologii społecznej

06 rozpoznawać oraz interpretować wybrane stanowiska i eksperymenty z zakresu psychologii społecznej

07 posługiwać się terminologią psychologii społecznej przy opisie i wyjaśnianiu rzeczywistych zjawisk społecznych

08 ma świadomość roli procesów psychicznych w zachowaniu i życiu jednostek

09 jest zorientowany na potrzebę pogłębiania wiedzy i kompetencji społecznych

10 ma świadomość roli psychologii w rozumieniu zachowań jednostek

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta, Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska, Grzegorz Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)