Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe s. V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.44
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe s. V
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

25,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

10,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

40,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotuSposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, , K_W08, K_W10 - napisana praca licencjacka

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08 - napisana praca licencjacka

K_K02, K_K03, K_K04, czynne włączenie się do dyskusji nad problematyką innych kolegów i koleżanek z seminarium, napisana praca licencjacka

K_K07 - napisana praca licencjacka


Pełny opis:

zebranie, przygotowanie i opracowanie materiałów niezbędnych do napisania i obrony pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura:

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada poszerzoną wiedzę z wybranego obszaru zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami; K_W02

- posiada ogólną wiedzę dotyczącą typologii polityk publicznych, ich genezy i stylów uprawiania oraz zakresu zarządzania publicznego na poziomie niezbędnym do szczegółowej analizy wybranego zagadnienia K_W03

- posiada wiedzę na temat struktur problemów publicznych, priorytetów w działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach czasowych i przestrzennych; K_W04

- posiada wiedzę o kluczowych fazach polityki publicznej K_W06

- zna zasady analizy danych ilościowych i jakościowych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań wykorzystanych przy pisaniu pracy licencjackiej; K_W08

- wykorzystuje technologie informatyczne przy realizacji zadań K_W10

- potrafi badać i analizować problemy publiczne na podstawowym i średnim poziomie złożoności, wskazywać na ich kluczowe aspekty i uwarunkowania, powiązania z pokrewnymi zagadnieniami K_U01

- wskazuje, analizuje i wyjaśnia podstawowe przyczyny, warunki i konsekwencje procesów i zjawisk społecznych z wybranego przez siebie obszaru tematycznego; K_U02

- jest przygotowany do prowadzenia badań przy współpracy z opiekunem naukowym; K_U03

- potrafi prezentować zagadnienia problemowe szczególnie te wynikające z jego indywidulanych zainteresowań; K_U04

- dobiera metody i narzędzia badawcze a także analizuje i wyciąga poprawne wnioski z dostępnych wyników badań empirycznych K_U05

- zna zasady formułowania i weryfikowania postawionych przez siebie hipotez; K_U06

- uzasadnia swoje stanowisko oraz opracowuje i prezentuje wyniki badań, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, przy użyciu podstawowej fachowej terminologii; K_U07

- jest zdolny do abstrakcyjnego myślenia, analizy i syntezy oraz zdobywania wiedzy teoretycznej; K_U08

- wykazuje gotowość do pracy w zespole K_K02

- okazuje zrozumienie do pracy zespołowej oraz gotowość do pracy samodzielnej przy realizacji wybranego tematu badawczego; K_K03

- ma świadomość odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy zarówno własnej jak i zespołowej, potrafi ocenić ich wartość oraz praktyczne zastosowanie; K_K04

- posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia. K_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Baczewska-Ciupak, Lesław Hostyński, Marzena Kruk, Izabela Łucjan, Andrzej Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Andrzej Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dziekanowska, Lesław Hostyński, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Karolina Podgórska, Justyna Rynkiewicz, Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dziekanowska, Lesław Hostyński, Andrzej Kapusta, Marcin Krawczyk, Marzena Kruk, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Karolina Podgórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Lesław Hostyński, Leszek Kopciuch, Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Cezary Mordka, Karolina Podgórska, Grzegorz Polak, Krzysztof Polit, Krzysztof Rojek, Alfred Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dziekanowska, Lesław Hostyński, Marzena Kruk, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Karolina Podgórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)