Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.74 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka UE
Jednostka: Zakład Socjologii Zmiany Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowane podstawowe zagadnienia dotyczące aktualnej polityki (społecznej, gospodarczej, rolnej, integracyjnej) prowadzonej przez Unię Europejską dające podstawę do poszerzania wiedzy.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność na zajęciach

przygotowanie prezentacji

praca w grupach/parach

praca zaliczeniowa

1. Wybranie spośród biuletynów „Analizy i opinie” Instytutu Spraw Publicznych dotyczących polityki UE dwóch artykułów i omówienie ich oraz przeanalizowanie omawianej kwestii w aktualnej sytuacji.

2. Wysłuchaniu audycji „Rozmowy niedokończone” z prof. Witoldem Modzelewskim (UW) nt. „Polska w Unii Europejskiej ( 22.03.2017).

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-polska-unii-europejskiej/

Student ma za zadanie odnieść się do fragmentu w którym Profesor wskazał na analogiczną potrzebę do tej jaka miała miejsce w 1918 roku, kiedy musieliśmy zadać sobie pytania: „Kim jesteśmy? Kim chcemy być? Jaka Polskość? Jakie miejsce Polski w Europie”. Dzisiaj według Profesora potrzebna jest wizja (definicja) Państwa, Narodu, Unii Europejskiej. Istotną sprawą jest to, jakim językiem mówić o tych kwestiach.

3. Monitorowania uroczystości 60-lecia podpisania Traktatu rzymskiego. Odpo0wiedź na piśmie na pytanie: Jaka była rola Rządu polskiego w zredagowaniu podpisanej 25 marca Deklaracji i jakie działania podejmuje UE i Polska w aktualnej sytuacji geopolitycznej.

4. Każdy ze studentów ma określić aktualne rezultaty polityki spójności w wybranym regionie na tle 274 regionów UEPełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z istotą i przesłankami istnienia i funkcjonowania różnych polityk realizowanych przez Unię Europejską w ramach jej struktur (polityka spójności/regionalna, społeczna, rolna, zagraniczna). Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z historia kształtowania się Unii Europejskiej oraz roli jaką kształtowaniu jej polityki odegrała zasada pomocniczości (subsydiarności) i zasad z nią powiązanych (dobra wspólnego, solidarności i dialogu społecznego)

Szczególny nacisk zostanie położony na aktualne problemy i zagrożenia przed jakimi staje UE, z uwzględnieniem kierunku rozwoju dalszej integracji europejskiej: Unia Europejska dwóch prędkości, polityka imigracyjna ("uchodźcy").

Literatura:

Dylus, Aniela. 1998. Idea subsydiarności a integracja Europy. W: Aniela Dylus (red.). Europa. Fundamenty jedności. Warszawa. ATK.

Michał Gierycz (2009), Zasada pomocniczości w Traktacie z Lizbony - źródła i znaczenie modyfikacji, W: Monika M. Brzezińska, Radosław Zenderowski (red.). Traktat Lizboński. Co po Irlandii? Warszawa. Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie s. 37-54.

* Obszary działalności UE w 2015 roku, http://publications.europa.eu/pl/web/general-report

* Grażyna Wójcik, Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej, Kraków 2011.

* Fundusze Europejskie, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

* Zatrudnienie i sprawy społeczne, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/employment_pl.pdf

* Polityka społeczna, zagraniczna UE, http://ec.europa.eu/eurostat

* Fundusze 2014-2020, http://cobis.sggw.pl/

* Beata Jurkowicz, Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów, Warszawa 2015.

* Katarzyna Andrejuk, Postawy wobec imigrantów w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego 2014-2015. Polska na tle Europy, Warszawa 2015.

* Kamil Sobczyk, Konflikt na Ukrainie – porażka czy szansa dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE ?, 2015.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.