Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religie w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.76 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religie w Europie
Jednostka: Zakład Religioznawstwa i Filozofii Wsch.
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 15

Konwersatorium 15

Konsultacje 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta);

Przygotowanie się do konwersatorium 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów dla modułu 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1. Wykład i konwersatorium - Końcowe zaliczenie pisemne, ocena ciągła

U1. Konwersatorium - ocena ciągła

U2. Wykład i konwersatorium - Końcowe zaliczenie pisemne, ocena ciągła

K1. Konwersatorium - ocena ciągła

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Antyczne źródła cywilizacji europejskiej

2. Historia chrześcijaństwa

3. Kościoły chrześcijańskie: katolicki, prawosławny, protestanckie

4. Judaizm w dziejach Europy

5. Islam w Europie

6. Religie mniejszości etnicznych i nowe ruchy religijne

7. Sekularyzacja-desekularyzacja i prywatyzacja-deprywatyzacja religii

8. Fundamentalizm religijny - ateizm

Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Różne wizje religii.

2.Typy religijności (Wschód a Zachód)

3. Katolicyzm a prawosławie. Podobieństwa i różnice

4. Katolicyzm a protestantyzm. Podobieństwa i różnice

5. Chrześcijaństwo a islam. Podobieństwa i różnice

6. Sekularyzacja a prywatyzacja religii

7. Ekumenizm a dialog międzyreligijny. Podobieństwa i różnice

8. Rodzaje ateizmu

Literatura:

1. P. Berger, Święty baldachim, Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos Kraków 2005

2. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Nomos Kraków 2005

3. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tomy 2 i 3, Pax Warszawa 1994, 1995

Efekty uczenia się:

W1. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o dziejach religii w Europie - H2A_W01, H2A_W02, H2A_W03, H2A_W05, H2A_W10, S2A_W01, S2A_W03, S2A_W05.

U1. rozróżnia aspekty historyczne, kulturowe, społeczne, prawne, ekonomiczne, gospodarcze, militarne i polityczne procesów społecznych o charakterze religijnym przy szczególnym uwzględnieniu wieloaspektowego procesu integracyjnego właściwego dla krajów Unii Europejskiej - H2A_U01, H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05, H2A_U07, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U05.

U2. wskazuje, analizuje i wyjaśnia przyczyny, warunki i konsekwencje religijnych procesów społecznych - H2A_U01, H2A_U02, H2A_U05, H2A_U07, S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U07.

K1. docenia rolę religijnych procesów społecznych i ich konsekwencji dla kraju, Europy i Unii Europejskiej - H2A_K01, H2A_K02, H2A_K03, H2A_K04, H2A_K05, S2A_K01, S2A_U03, S2A_K04, S2A_K06, S2A_K07.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.