Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologiczny wymiar miłości i seksu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FAWM-21L(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologiczny wymiar miłości i seksu
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30h

Konsultacje i zaliczenie 3h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do zaliczenia 28

Łączna liczba godzin niekontaktowych 57

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,9


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, zaliczenie ustne

W2, zaliczenie ustne

W3, zaliczenie ustne

U1, udział w dyskusji

U2, udział w dyskusji

K1, udział w dyskusji

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium jest analiza w aspekcie aksjologicznym podstawowych teorii miłości a także relacji zachodzących między moralnością a miłością i seksem. Ponadto podjęta zostaje próba analizy zagadnienia miłości i seksu jako wartości determinujących jednostkowe życie człowieka.

Literatura:

H. Elzenberg, Wartość i człowiek, Toruń 1966, s. 9–11, 136–149.

L. Hostyński, Układacz tablic wartości, Lublin 1999, s. 159–240.

L. Hostyński, Wartości utylitarne, Lublin 1998, s. 15‒46.

L. Hostyński, Wartości w świecie konsumpcji, Lublin 2006.

J. Lipiec, Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii, Kraków 2001.

M. Scheler, Dobra a wartości, [w:] Z fenomenologii wartości, Kraków 1988, wybór

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna i rozumie historyczne i współczesne aksjologiczne koncepcje podejmujące się analizy zagadnienia miłości

Kreatywność społeczna:K_W02

Filozofia I st.: K_W04, K_W05, K_W06

Filozofia II st.: K_W04, K_W05, K_W06

W2, zna i rozumie najważniejsze przemiany historyczne pozwalające na charakterystykę fenomenu miłości w sferze publicznej

Kreatywność społeczna:K_W04

Filozofia I st.: K_W05

Filozofia II st.: K_W05

W3, zna i rozumie aksjologiczne i moralne uwarunkowania rozumienia kategorii miłości w sferze publicznej m.in. w pryzmacie zagadnienia seksualizacji miłości

Kreatywność społeczna:K_W07

Filozofia I st.: K_W09

Filozofia II st.: K_W09

Umiejętności: :

U1, potrafi dostrzegać dylematy i problemy współczesnej cywilizacji powiązane z synonimiczną interpretacją miłości i seksu oraz samodzielnie dokonywać krytycznej analizy takiego utożsamiania

Kreatywność społeczna:K_U02

Filozofia I st.: K_U01, K_U04

Filozofia II st.: K_U01, K_U04

U2, potrafi brać efektywny udział w debatach poświęconych aksjologicznej hierarchizacji seksu wzorując się na wybranych filozoficznych koncepcjach poświęconych zagadnieniu miłości

Kreatywność społeczna:K_U04

Filozofia I st.: K_U14

Filozofia II st.: K_U14

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do korzystania z istotnych filozoficznych koncepcji w diagnozowaniu i rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów powiązanych z aksjologiczną oceną kategorii miłości oraz seksu

Kreatywność społeczna:K_K02

Filozofia I st.: K_K04

Filozofia II st.: K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)