Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FE.10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia człowieka
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 10

Konwersatorium 0

Konsultacje 2,5


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 12

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 0,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do konwersatorium: 0

Studiowanie literatury: 25

Przygotowanie się do egzaminu: 12,5

Łączna liczba godzin niekontaktowych:.....

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

praca pisemna/ praca zaliczeniowa

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostają zaprezentowane najważniejsze problemy analizowane w filozofii człowieka oraz ich modelowe rozwiązania:

Filozofia człowieka a inne działy filozofii, humanistyczna i kosmologiczna linia w filozofii.

5 zachodnich koncepcji człowieka: religijna, racjonalistyczna, naturalistyczna pozytywna, naturalistyczna negatywna, ateistyczna.

Aksjologiczny charakter bytu ludzkiego

Główne modele filozofii człowieka i ludzkiej historii: model praktyczny , teoretyczny, teoretyczno-praktyczny, charakterystyka stanowisk, przedstawiciele.

Monizm, dualizm i pluralizm w antropologii

Główne stanowiska w sporze o istnienie ludzkiej natury

Główne stanowiska w sporze o ludzką wolność; rodzaje i przykłady kompatybilizmu i inkompatybilizmu

Ja i inni: problem alter ego

Człowiek w perspektywie przemian kulturowo-cywilizacyjnych

Literatura:

LITERATURA OGÓLNA:

I. Bittner, Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk (kilka wydań)

W. Starzyńska-Kościuszko, Filozoficzne koncepcje człowieka

M. Scheler, Człowiek i historia, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy (1987)

G. Böhme. Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Filozofia starożytna Grecji Rzymu, red. J. Legowicz, fragmenty (antropologiczne) dotyczące Platona, Arystotelesa

Św. Augustyn, Traktaty o łasce, Wyznania

S. Swieżawski, Św. Tomasz na nowo odczytany (wybrane rozdziały dotyczące człowieka)

Kartezjusz, Namiętności duszy (fragmenty)

Pascal, Myśli (fragmenty)

J Locke – List o tolerancji, tłum L. Joachimowicz, PWN, Warszawa 1963, s. 2-11, 52-56

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, traktat II, rozdz. 1-3, 7-9.

T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, rozdziały: 13-14, 17,21

K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, rozdział o pracy wyobcowanej

F. Nietzsche, wybór tekstów w: Z. Kuderowicz, Nietzsche (Myśli i Ludzie).

M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy.

Z. Freud, Wybór tekstów, w: Z. Rosińska, Freud (myśli i ludzie)

E. Fromm, Ucieczka od wolności, Wprowadzenie

J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem

M. Bierdiajew, Sens historii, rozdz. VII-X.

J. Maritain, Humanizm integralny, wybrane fragmenty

E. Mounier, Co to jest personalizm, wybrane fragmenty

R. Ingarden, Książeczka o człowieku.

F. Fukuyama, Koniec człowieka, rozdz. 2, 3, 4, 6, 12.

L. Kusak, Zarys antropologii Immanuela Kanta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr. 722, 2006 - tekst dostępny online.

M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie. [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987, s. 43-104.

H. Plessner, Pytanie o conditio humana, 29-107, PIW, Warszawa 1988: Pytanie o conditio humana, s. 29-107; Uśmiech s. 193-207; Jak porównywać zachowania ludzkie i zwierzęce s. 232-242; Aspołeczna towarzyskość, uwagi do pewnego pojęcia Kanta s. 286-299.

G. Le Bon, Psychologia tłumu, PWN, Warszawa 1986, ks. 1 rozdz. 1,2,3; ks. 2 rozdz. 2-3.

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A, Mencwel, Wyd. UW, Warszawa 2005, rozdział XII: Kultura masowa.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Warszawa rozdz. 1, 3, 4.

J. Diec, Cywilizacje bez okien, Wyd. UJ, Kraków 2002, rozdziały dotyczące poglądów Oswalda Spenglera, Feliksa Konecznego i Samuela P. Huntingtona

J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, wyd. 8, Warszawa 1998: część 1, rozdz. I-V; część 2, rozdz. I-III; część 3, rozdz. I-IV; część 4, rozdz. I-II.

E. Fromm, Ucieczka od wolności, wprowadzenie.

L. Kopciuch, Kryzysy, kreatywność i wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2015, r. 3: Dehumanizacja w kulturze

F. Fukuyama, Koniec człowieka, KiW, Warszawa 2002, r. 2, 3, 4, 6, 12.

N. Bostrom, The Future of Humanity, http://nickbostrom.com/papers/future.pdf

N. Bostrom, Posthuman Values, http://nickbostrom.com/ethics/values.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. zna w pogłębiony sposób terminologię z zakresu filozofii człowieka i rozumie jej pozycję względem innych dyscyplin traktujących o człowieku K_W02; H2A_W01; K_W08; H2A_W04

W2. Ma pogłębiona wiedzę na temat głównych stanowisk systematycznych oraz historycznych i współczesnych koncepcji z zakresu filozofii człowieka KW_09; H2A_W03, H2A_W04

W3. zna szczegółowe metody analizy i interpretacji tekstów z zakresu filozofii człowieka KW_18; H2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1. zna szczegółowe metody analizy i interpretacji tekstów z zakresu filozofii człowieka K-U04; H2A_U02; K_U05; H2A_U06, H2A_U04

U2. posiada pogłębione umiejętności badawcze (znajdowanie danych, formułowanie i analiza problemu, dobór metod badawczych) K_U01; H2A_U01; K_U02; H2A_U03; K_U03; H2A_U01

H2A_U06

U3. poprawnie stosuje szczegółową terminologię z zakresu filozofii człowieka K_U03; H2A_U01, H2A_U06; K_U09; H2A_U08

U4. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w obszarze filozofii człowieka K_U02; H2A_U03; K_U03; H2A_U01, H2A_U06

U5. Posiada umiejętność rzetelnego uzasadniania i argumentowania, wykorzystującego poznane koncepcje K_U03; H2A_U01, H2A_U06; K_U05; H2A_U06, H2A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest świadomy konieczności przestrzegania norm etycznych w działalności zawodowej K_K03; H2A_K04

K2. jest otwarty na konieczność ustawicznego poszerzania i pogłębiania posiadanej wiedzy K_K01; H2A_K01

H2A_K06

K3. Rozumie wagę działań nakierowanych na podtrzymanie i rozwijanie dorobku cywilizacji zachodniej K_K05; H2A_K06

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.