Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FE.7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

LB 10

Konsultacje 2


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 12

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 0,5


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do LB: 15

Studiowanie literatury: 103

Przygotowanie się do zaliczenia z oceną: 20

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 138

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 4,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 6


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W - LB test zaliczeniowy pisemny

U - LB test zaliczeniowy pisemny, ocena ćwiczenia indywidualnego, ocena poprawności udzielania informacji zwrotnych przez uczestników warsztatów, obserwacja scenek (ogrywania ról)

K – LB ocena przebiegu symulacji grupowej

ćwiczenia zespołowego, ocena wypowiedzi w dyskusji po prezentacji filmu


Pełny opis:

LB obejmuje następujące zagadnienia:

1. Poziomy komunikacji.

2. Rodzaje ekspresji: komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna.

3. Podstawowe zasady obowiązujące w komunikacji interpersonalnej; dostrojenie w stylu komunikacyjnym do rozmówcy.

4. Bariery w komunikowaniu się Roberta Boltona.

5. Mechanizmy obronne jako przejaw zablokowanej komunikacji.

6. Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga.

7. Cztery płaszczyzny analizy komunikatów (treść, ujawnianie siebie, relacja, apel) – koncepcja Schulza von Thuna.

8. Zasady udzielania informacji zwrotnych. Technika FUKO.

9. Techniki aktywnego słuchania.

10. Komunikacja z pozycji Dorosłego w relacjach z uczniami (zastosowanie Analizy Transakcyjnej w komunikacji).

Literatura:

1. Rosenberg M. (2003) Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa, Jacek Santorski & CO Wydawnictwo.

2. Schulz von Thun F. (2001) Sztuka rozmawiania. Kraków, Wydawnictwo WAM.

3. Stewart J. (2009) Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.

4. Pankowska D. (2010) Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Lublin, Wyd. UMCS.

5. Smoczyńska B. (2010) Relacja lekarz pacjent. Komunikowanie wspierające pacjenta (w:) Jacennik, B. (red.) Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Warszawa, VizjaPress&IT, s.77- 91.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W 1. Ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli komunikacji w kształtowaniu kultury interpersonalnej – Profil ogólnoakademicki: K_W0; P7S-_WG; Profil praktyczny: S2P_W05

W 2. Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną

w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych – Profil ogólno akademicki: S2A_W04, K_W15, P7S_WK; Profil praktyczny: S2P_W04

W 3. Zna i rozumie modele komunikowania interpersonalnego - Profil ogólnoakademicki : K_W10; Profil praktyczny: S2P_W05

W 4. Charakteryzuje wielopoziomowość porozumiewania się – Profil ogólnoakademicki: K_W15, S2A_W04; Profil praktyczny: S2P_W05

W 5. Zna najczęściej występujące zakłócenia werbalne i niewerbalne – Profil ogólnoakademicki: K_W14, S2A_W02; Profil praktyczny: S2P_W07

Umiejętności:

U1: Wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i para werbalnej w kontakcie z drugą osobą - Profil ogólnoakademicki: K_U08, H2A_U08, K_U14, H2A_U02, H2A_U06, H2A_U10; Profil praktyczny: S2P_U05, P7S_UW

U 2. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi, identyfikuje bariery komunikacyjne w relacjach uczniami i potrafi ich unikać– Profil ogólnoakademicki: S2A_U01; Profil praktyczny: S2P_U08

U 3. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk komunikacyjnych , umie aktywnie słuchać – Profil ogólnoakademicki: S2A_U02; Profil praktyczny: S2P_U06

U 4. Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy interpersonalne, stawia tezy i€krytycznie je komentuje - Profil ogólnoakademicki: K_U10, H2A_U09, H2A_U10;

Profil praktyczny: S2P_U10

U 5. Posługuje się konstruktywną informacją zwrotną w celu lepszego rozumienia siebie i innych - Profil ogólnoakademicki: K_U09, H2A_U08; Profil praktyczny: S2P_U10

Kompetencje społeczne:

K 1 . Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz kierować pracą zespołu - Profil ogólnoakademicki: S2A_K02; Profil praktyczny: S2P_K02, P7S_UO

K 2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - Profil ogólnoakademicki: S2A_K03, Profil praktyczny: S2P_K03

K 3. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie - Profil ogólnoakademicki: S2A_K06, K_K01, H2A_K01, H2A_K06 ; Profil praktyczny: S2P_K06, S2P_K01, P7S_UU

K 4. Ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych - Profil ogólnoakademicki: K_K06, H2A_K06; Profil praktyczny: S2P_K04, P7S_KK

K 5. Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg - Profil ogólnoakademicki: K_K02, H2A_K02; Profil praktyczny: S2P_K04, P7S_KR

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.