Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia arabska i turecka-dawniej i współcześnie (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FFAT-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia arabska i turecka-dawniej i współcześnie (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Udział w zajęciach, aktywność.

Pełny opis:

Tematem zajęć są filozofia arabska i turecka, ujęte w historycznym zarysie. Omówione zostaną początki filozofii arabskiej (bagdadzki Dom Mądrości, epoka tłumaczeń, Al-Kindi), a także sylwetki i poglądy najważniejszych reprezentantów tzw. klasycznej filozofii arabskiej, czyli Falsafy (inaczej: arabskiego arystotelizmu), m.in. Al-Fababiego i Awicenny (Ibn Siny), oraz ich krytyków i kontynuatorów; Al-Ghazalego (Algazela) i Ibn Ruszda (Averroesa). Omówiona zostanie także aforystyka filozoficzna Ibn Hazma z Kordoby, jak również filozofia wybranych reprezentantów filozofii tureckiej: Nasreddina Hodży, Rumiego, Yunusa Emre i innych. Podczas zajęć poddany analizie zostanie również rozwój i status filozofii jako dyscypliny akademickiej w Turcji i krajach arabskich, współcześnie.

Literatura:

A. Teksty źródłowe:

1. Al-Farabi, Państwo doskonałe. Polityka, tłum. J.Bielawski, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa 1967.

2. 3. Al-Ghazali, Nisza Świateł, tłum. J.Wronecka, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa 1990.

3. Al-Ghazali, Sprawiedliwa waga. Ratunek przed zbłądzeniem, tłum.

K.Pachniak, Biblioteka Dzieł Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2008.

4. Awicenna, Księga wiedzy, przeł. B. Składanek, Warszawa 1974.

5. Ibn Arabi, Droga do Pana Mocy, tłum. J.Szczepański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

6.Ibn Chaldun, Muqaddima, tłum. H.A.Jamsheer, w: H.A.Jamsheer, Ibn Chaldun i jego Muqaddima. Antologia myśli społeczno – politycznej, Wydawnictwo, Łódź 2002.

7.Koran, tłum. J.Bielawski, PWN, Warszawa 1993.

B. Opracowania:

1. Bieniek A., Starożytność w myśli arabskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

2. Corbin H., Historia filozofii muzułmańskiej, tłum. K.Pachniak, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2005.

3. Danecki J., Arabowie, PIW, Warszawa 2001.

4. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1 i 2, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2002.

5. Dziekan M.M., Dzieje kultury arabskiej, PWN, Warszawa 2008.

6. Gogacz M., Aduszkiewicz A, (red.) Awicenna i średniowieczna filozofia arabska, „Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia”, t. 4, ATK, Warszawa 1983.

7. Sourdel J., Sourdel D., Cywilizacja islamu, tłum. M. Skuratowicz, W. Dembski, PIW, Warszawa 1980.

8. Stefaniuk T., Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- W zaawansowanym stopniu podstawową terminologię filozoficzną.

- W zaawansowanym stopniu główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne w zasadniczych okresach funkcjonowania filozofii.

- W zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei filozoficznych.

- W zaawansowanym stopniu podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury właściwych dla wybranych szkół, nurtów i kierunków filozoficznych.

- Społeczny kontekst uprawiania filozofii, a także dylematy współczesnej cywilizacji, których analiza i rozwiązanie wymaga wykorzystania wiedzy filozoficznej.

- Wpływ filozofii na życie człowieka i jej powiązanie z problemami życia.

Student potrafi:

- Analizować teksty z zakresu filozofii.

- Komunikować i przekazywać innym swoją wiedzę z dziedziny filozofii, zwracając uwagę na jej ścisły związek z problemami życia oraz różnymi kwestiami z obszaru funkcjonowania społeczeństwa i kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stefaniuk
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)