Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia giełdy (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FFG-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia giełdy (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 2h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Wyszukiwanie i studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do zaliczeń 28

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 58

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena wykonywanych w trakcie zajęć prac,

Ocena aktywności w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza giełdy jako szczególnego rodzaju fenomenu, który stanowiąc jeden z rodzajów rynków finansowych, odgrywa we współczesnym świecie coraz większą rolę. W szczegółach, w ramach zajęć podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o naturę giełdy, inwestorów, inwestowania oraz akcji. Próba ta będzie miała charakter filozoficzny w tym sensie, że z jednej strony odsłonięte zostaną filozoficzne korzenie wybranych odpowiedzi na powyższe pytania, a z drugiej, dokonana zostanie filozoficzna krytyka wybranych koncepcji giełdy i jej składowych, tj. inwestorów, inwestowania i akcji.

Tematy:

1. Czym jest giełda?

a) giełda jako samoregulujący się mechanizm,

b) giełda jako zacinający się mechanizm,

c) giełda jako kultura,

d) giełda jako zbiorowe kalkulacyjne urządzenie

d) giełda jako kasyno, park rozrywki, hipermarket, teatr, performans.

2. Kim jest inwestor?

a) inwestor jako homo economicus,

b) inwestor jako homo realis,

c) inwestor jako homo sociologicus,

d) inwestor jako homo sapiens.

3. Czym jest inwestowanie?

a) inwestowanie jako chłodna i logiczna kalkulacja,

b) inwestowanie jako rozproszona i ucieleśniona kalkulacja,

c) inwestowanie jako zabawa i hobby,

d) inwestowanie jako integracja i klasyfikacja,

e) inwestowanie jako spekulacja i hazard,

f) inwestowanie społecznie odpowiedzialne.

4. Czym są akcje?

a) akcje jako papiery wartościowe,

b) akcje jako dobra konsumpcyjne

c) akcje jako żetony,

d) akcje jako znaki

e) akcje jako symulakry

Literatura:

1. K. Knorr Cetina, A. Preda (red.), The Oxford Handbook of the Sociology of Finance, Oxford University Press 2012.

2. D. E. Allen, E. G. McGoun, Hedonic Investment, „Financial Services Review” 2000, 9(4), s. 389-403.

3. M. De Goede, Virtue, Fortune, and Faith: A Genealogy of Finance, University of Minnesota Press, Minneapolis, London 2005.

4. E. G McGoun, Hyperreal Finance, Critical Perspective on Accounting, 8 (1997), s. 97-122.

5. S. Strange, Casino Capitalism, Basil Blackwell, London 1986.

6. M. Y. Abolafia, Making Markets: Opportunism and Restraint on Wall Street, [w:] N.W. Biggart (red.), Readings in Economic Sociology, Blackwell, Malden 2002.

7. D. Beunza, D. Stark, Tools of the Trade: The Socio-Technology of Arbitrage in a Wall Street Trading Room, „Industrial and Corporate Change” 2004, 13(2), s. 369-400.

8. M. Callon, (red.) The Laws of Markets, Blackwell, Oxford 1998.

9. j. Beckert, Imagined Futures, Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, Harvard University Press, Cambridge: MA 2016.

10. A. Preda, K. Knorr Cetina, (red.), Oxford Handbook of the Sociology of Finance, Oxford University Press, Oxford 2012.

11. D. MacKenzie, Material Markets: How Economic Agents Are Constructed, Oxford University Press, Oxford 2009.

12. M. Czerwonka, Inwestowanie spoecznie odpowiedzialne, Difin 2013.

13. P. Zielonka, Gieda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna podstawową terminologię filozoficzną dotyczącą filozofii giełdy (K_W02).

2. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie ontologii giełdy i etyki inwestowania (K_W04).

3. Zna w stopniu zaawansowanym najważniejsze elementy sfery finansowej w wymiarze globalnym, jak również formułowane na jej temat teorie filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne (K_W03).

4. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach filozofii z ekonomią i finansami (K_U01).

5. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje odnoszące się do filozoficznych aspektów giełdy (K_U05).

6. Jest świadomy dylematów moralnych związanych z istnieniem i funkcjonowaniem giełdy (K_K04).

7. Jest świadomy znaczenia i potrzeby filozoficznego namysłu nad giełdą (K_K05, K_K06).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)