Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hinduizm i jego wpływ na kulturę Indii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FHI-22L(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hinduizm i jego wpływ na kulturę Indii
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 2 h, 0,02 ECTS

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32 h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,02 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30 h, 1 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia 28 h, 0,98 ECTS

Łączna liczba godzin niekontaktowych 58 h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,98 ECTS


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

W2, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

W3, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

U1, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

U2, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

U3, ocena bieżąca aktywności studenta

K1, ocena bieżąca aktywności studenta

K2, ocena bieżąca aktywności studenta


Pełny opis:

Wykładowca przedstawi wierzenia i praktyki hinduizmu, czyli najważniejszej religii Indii. Prezentacja będzie uwzględniać wielopostaciowość tej religii. Omówione zostaną najważniejsze filozoficzne interpretacje hinduistycznego przesłania (wykładowca skoncentruje się na tradycjach mimansy i wedanty). Znacząca część wykładu zostanie poświęcona wpływowi hinduizmu na różne dziedziny kultury indyjskiej, w tym życie społeczne, sztukę i politykę.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) "Bhagawadgita, czyli Pieśń Pana", tł. J. Sachse, Wrocław 1988;

2) G. Flood, "Hinduizm. Wprowadzenie", rozdz. 10 („Hinduska teologia i filozofia”), Kraków 2008;

Literatura uzupełniająca:

1) J. Auboyer, "Sztuka Indii", Warszawa 1975;

2) M. Boivin, "Indie. Zarys historii", Warszawa 2011;

3) J.L. Brockington, "Święta nić hinduizmu", Warszawa 1990;

4) L . Dumont, "Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje", Kraków 2009;

5) W. Halbfass, „Indie i Europa: próba porozumienia na gruncie filozoficznym”, Warszawa 2008;

6). Marta Kudelska, Hinduizm, Kraków 2006

7) K. Knott, "Hinduizm", Warszawa 2000;

8) M. Mejor, "Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej", Warszawa 2007;

9) D. Rothermund, "Indie. Nowa azjatycka potęga", Warszawa 2010;

10) B. Szymańska (red.), „Filozofia Wschodu”, Kraków 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, Student posiada wiedzę na temat hinduizmu oraz związków między nim a filozofią indyjską i innymi dziedzinami kultury Indii.

Filozofia I st.: K_W03, K_W04, K_W08, K_W11

Filozofia II st.: K_W04, K_W05, K_W09, K_W12

W2, Student zna terminologię indyjską odnoszącą się do hinduizmu i wybranych dziedzin kultury indyjskiej.

Filozofia I st.: K_W02

Filozofia II st.: K_W03

W3, Student zna podstawowe zasady interpretacji wytworów kultury, które powstały w kręgu oddziaływania hinduizmu.

Filozofia I st.: K_W06

Filozofia II st.: K_W07

Umiejętności:

U1, Student potrafi zająć stanowisko w dyskusjach dotyczących kultury indyjskiej i właściwie ustosunkować się do stereotypów odnoszących się do kultury Indii.

Filozofia I st.: K_U05, K_U08

Filozofia II st.: K_U05, K_U08

U2, Student poprawnie stosuje poznaną indyjską terminologię.

Filozofia I st.: K_U03

Filozofia II st.: K_U03

U3, Student potrafi samodzielnie pogłębiać swą wiedzę na temat hinduizmu i kultury indyjskiej.

Filozofia I st.: K_U01, K_U09

Filozofia II st.: .: K_U02, K_U13

Kompetencje społeczne:

K1, Student rozumie główne różnice między kulturą indyjską i europejską.

Filozofia I st.: K_K02

Filozofia II st.: K_K02

K2, Student wykazuje się tolerancją w stosunku do wyznawców hinduizmu oraz kultury indyjskiej.

Filozofia I st.: K_K06

Filozofia II st.: K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szymański
Prowadzący grup: Marek Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)