Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje doświadczenia religijnego XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FKDR-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koncepcje doświadczenia religijnego XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie ustne na podstawie treści wykładów i wybranej lektury

Pełny opis:

Ch. Taylor w książce Oblicza religii dzisiaj pyta: Czy żyjemy w epoce świeckiej? Świeckiej, to jest takiej, gdzie nie ma miejsca na życie religijne, na doświadczanie sacrum w sferze publicznej. Używając Weberowskiego określenia możemy zapytać nieco inaczej: czy żyjemy w epoce „odczarowanej”? Jakie religia czy doświadczenie religijne ma szanse w świecie zdominowanym przez „kulturę agnostycką”, tzn. takim, w którym możliwa jest wiara, ale towarzyszy tej wierze sceptycyzm wobec wszystkiego, co irracjonalne, w świecie otwartym na „indywidualne doświadczenia paramistyczne, ale nieufnym wobec wszelkiej więzi kościelnej i instytucjonalnej”?

Pytanie o miejsce religii we współczesnym świecie, nie jest pytaniem o instytucje religijne ani o konkretne wyznania, ich wpływ na życie publiczne, itp., ale pytaniem o znaczenie doświadczenia religijnego dla współczesności jako pewnej formacji kulturowej. Jest to też pytanie o to, jak współczesny człowiek doświadcza sacrum i w czym wyraża się współczesna potrzeba takiego przeżywania. Czego doświadczamy w przeżyciu religijnym, na co kształtuje ono wrażliwość? Jaki jest obiektywny jego sens?

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami doświadczenia religijnego, m.in. koncepcje M. Eliadego, G. Bataille'a, R. Caillois, P. Tillicha, W. Jamesa, Ch. Taylora, G. Vattimo, R. Rortego.

Literatura:

1. „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2007, nr 4 (64) [numer poświecony Eliademu].

2. Bataille G., Teoria religii, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

3. Caillois R., Człowiek i sacrum, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995.

4. Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996 (wyd. II, poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999).

5. Eliade M., Traktat o historii religii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009 (bądź wcześniejsze wydania).

6. James W., Doświadczenia religijne. Studium natury ludzkiej, Zakład Wydawniczy >>NOMOS<<, Kraków 2011.

7. Rorty R., Vattimo G., Przyszłość religii, red. S. Zabala, Wyd. UJ, Kraków 2010.

8. Taylor Ch., Oblicza religii dzisiaj, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

9. Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, Kraków 1994.

10. Wach J., Typy doświadczenia religijnego. Buddyzm, islam, chrześcijaństwo, Zakład Wydawniczy >>NOMOS<<, Kraków 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)