Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreatywność w zespole (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FKZ-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreatywność w zespole (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)


Udział w zajęciach - 30 godz.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Studiowanie literatury przedmiotu - 15 godz.

Opracowanie konspektu zajęć rozwijających umiejętności kreatywnego działania w zespole - 20 godz.


Łączna liczba godzin niekontaktowych - 50

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe - 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu -3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Pisemna praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z kreatywnym myśleniem i działaniem podczas pracy zespołowej. Studenci poznają specyfikę pracy kreatywnej w grupie, zjawiska zachodzące podczas pracy zespołowej, a także korzyści i ryzyko związane z kreatywnością grupową. Podczas zajęć kształtowane są umiejętności związane ze współpracą, współdziałaniem i pracą w zespole w obszarze realizacji działań kreatywnych, a także projektowaniem zajęć grupowych ukierunkowanych na stymulowanie kreatywnego myślenia i działania.

Literatura:

Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Impuls.

Chybicka, A. (2017). Outside the box : jak myśleć i działać kreatywnie. Sopot: GWP.

Kuśpit, M., Tychmanowicz, A., Zdybel, J. (red.), (2015). Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS.

Nęcka, E. (2012). Trening twórczości. Sopot: GWP.

Szmidt, K. (2013). Trening kreatywności : podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

01: Posiada wiedzę na temat rozwijania kreatywności podczas pracy w zespole

K_W01, K_W02

02: Wykazuje wiedzę na temat społecznego kontekstu kreatywności K_W05,

K_W06

03: Wykazuje umiejętności związane kreatywnym myśleniem i działaniem K_U02

04: Potrafi efektywnie pracować w zespole, współdziałać i współpracować z innymi osobami K_U08, K_U04

05: Jest gotów do projektowaniu działań kreatywnych w zespole K_K02, K_K03, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Tychmanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)